ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  (ถ้ามี)
  • (๒) รับรองรายงานการประชุม
   (ไม่มี)
   • (๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
    (ไม่มี)
    • เรื่องด่วน
    • (๔) เรื่องที่ค้างพิจารณา
     (ไม่มี)
     • (๕) เรื่องที่เสนอใหม่
      (ไม่มี)
      • (๖) เรื่องอื่นๆ
       (ถ้ามี)
       หมายเหตุ :

       เอกสารประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ โดยสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้โดยการสแกน QR code หรือทาง www.parliament.go.th

       สำนักการประชุม
       กลุ่มงานระเบียบวาระ
       โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
       www.parliament.go.th