ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๔ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
  (ถ้ามี)
  • (๒) รับรองรายงานการประชุม  ผลการพิจารณา
   (ไม่มี)
   • (๓) กระทู้ถาม  ผลการพิจารณา
    (ไม่มี)
    • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  ผลการพิจารณา
     (ไม่มี)
     • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา  ผลการพิจารณา
      (ไม่มี)
      • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
       • ๖.๑ รายงานประจำปี ๒๕๖๖ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
        (ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
        พ.ศ. ๒๕๖๑)
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๖.๒ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม
         สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
         (ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
         โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘)
          ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
        • (๗) เรื่องอื่นๆ
         • - พระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๗  ผลการพิจารณา
         หมายเหตุ :


         ๑. อาจมีเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
         ๒. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH







         สำนักการประชุม
         โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
         โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
         ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@senate.go.th