ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม
   • ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา  ผลการพิจารณา
    • ๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป
     • ๑.๒.๑ กระทู้ถามที่ ๒๑๒ เรื่อง ติดตามความคืบหน้าข้อเสนอนโยบายการประมงทะเลและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมงพื้นบ้านไทย  ผลการพิจารณา
      (นายกฤช ศิลปชัย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
      ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๑.๒.๒ กระทู้ถามที่ ๒๑๓ เรื่อง ขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวช  ผลการพิจารณา
       (นางสาวรักชนก ศรีนอก เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
       ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๑.๒.๓ กระทู้ถามที่ ๒๑๔ เรื่อง แผนการก่อสร้างหรือขยายโรงพยาบาลคอนสวรรค์  ผลการพิจารณา
        (นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
        ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
        ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ
        • ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๑๒ เรื่อง ติดตามความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหาโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓  ผลการพิจารณา
         (นายกฤช ศิลปชัย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
         ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๑๓ เรื่อง ปัญหาการยื่นขอใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  ผลการพิจารณา
          (นายกิตติภณ ปานพรหมมาศ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
          ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๑๔ เรื่อง ติดตามโครงการขยายถนนทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๖ เป็น ๔ ช่องจราจร เชื่อมระหว่างอำเภอ  ผลการพิจารณา
           (นายกิตติภณ ปานพรหมมาศ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
           ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๑๕ เรื่อง ขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ  ผลการพิจารณา
            (นางสาวรักชนก ศรีนอก เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
            ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๑.๓.๕ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๑๖ เรื่อง สอบถามความคืบหน้าโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากลำน้ำชีสู่คลองชลประทาน ๔L๔R  ผลการพิจารณา
             (นายพลากร พิมพะนิตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
             ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๑.๓.๖ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๑๗ เรื่อง การพัฒนาพื้นที่รอบเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่เกษตร และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ผลการพิจารณา
              (นายวิรัช พิมพะนิตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
              ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
              ดาวน์โหลดเอกสาร
            • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
             • ๒.๑ รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา  ผลการพิจารณา
              • (๑) รับทราบรายงาน จำนวน ๙ เรื่อง  ผลการพิจารณา
               • (๑.๑) รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ผลการพิจารณา
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                • (๑.๒) รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  ผลการพิจารณา
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • (๑.๓) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ผลการพิจารณา
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • (๑.๔) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผลการพิจารณา
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • (๑.๕) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ผลการพิจารณา
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • (๑.๖) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ผลการพิจารณา
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • (๑.๗) รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ผลการพิจารณา
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • (๑.๘) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  ผลการพิจารณา
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • (๑.๙) รายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ผลการพิจารณา
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • (๒) ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว  ผลการพิจารณา
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๒.๒ รับทราบเรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๖ วรรคสอง จำนวน ๑๒ คณะ  ผลการพิจารณา
                        • (๑) คณะกรรมาธิการการตำรวจ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการลักลอบขโมยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗  ผลการพิจารณา
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • (๒) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่าง ๑ และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC-Creative LANNA) ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗  ผลการพิจารณา
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • (๓) คณะกรรมาธิการการพลังงาน ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพง ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗  ผลการพิจารณา
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                           • (๔) คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ จำนวน ๔ เรื่อง  ผลการพิจารณา
                            • (๔.๑) ญัตติเรื่อง “ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ” ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗  ผลการพิจารณา
                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • (๔.๒) ญัตติเรื่อง “ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิง” ออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗  ผลการพิจารณา
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • (๔.๓) ญัตติเรื่อง “ญัตติพิจารณาศึกษาแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตเพื่อจัดทำบริการสาธารณะในเขตพื้นที่ป่าและนิคมสร้างตนเองของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗  ผลการพิจารณา
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • (๔.๔) ญัตติเรื่อง “ญัตติพิจารณาศึกษาและจัดทำมาตรการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู และเยียวยากรณีน้ำมันรั่วไหลทางทะเล” ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗  ผลการพิจารณา
                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • (๕) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแยกกัญชงออกจากกฎหมายว่าด้วยกัญชาและการควบคุมการใช้พืชกระท่อม ออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗  ผลการพิจารณา
                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                • (๖) คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาการสร้างคนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗  ผลการพิจารณา
                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                 • (๗) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗  ผลการพิจารณา
                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                  • (๘) คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงินขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหายาสูบและยาเส้นราคาตกต่ำ ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗  ผลการพิจารณา
                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                   • (๙) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗  ผลการพิจารณา
                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                    • (๑๐) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน รวมทั้งมาตรการเยียวยาความเสียหายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗  ผลการพิจารณา
                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                     • (๑๑) คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗  ผลการพิจารณา
                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                      • (๑๒) คณะกรรมาธิการการแรงงาน ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงาน ออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗  ผลการพิจารณา
                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                      • ๒.๓ รับทราบผลการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตฉ้อโกงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ผลการพิจารณา
                                       (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ วรรคสี่)
                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                       • ๒.๔ รับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  ผลการพิจารณา
                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                        • ๒.๕ รับทราบรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๖ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ผลการพิจารณา
                                         เล่ม 1 รายงานผลการประเมิน
                                         เล่ม 2 รายงานผลการปฏิบัติงาน
                                         • ๒.๖ รับทราบรายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ผลการพิจารณา
                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                          • ๒.๗ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ผลการพิจารณา
                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                           • ๒.๘ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖ และรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖  ผลการพิจารณา
                                            เล่ม 1 รายงานผลการปฏิบัติงาน-กสทช
                                            เล่ม 2 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ
                                            • ๒.๙ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  ผลการพิจารณา
                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                             • ๒.๑๐ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๖ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  ผลการพิจารณา
                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                              • ๒.๑๑ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                               • ๒.๑๒ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                • ๒.๑๓ รับทราบรายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
                                                 เล่ม 1 รายงานการเงินแผ่นดิน
                                                 เล่ม 2 บทวิเคราะห์
                                                 • ๒.๑๔ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                 • (๓) รับรองรายงานการประชุม  ผลการพิจารณา
                                                  • - รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                                                   ครั้งที่ ๕ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗
                                                   ครั้งที่ ๖ วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗
                                                   ครั้งที่ ๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗
                                                   ครั้งที่ ๘ วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗
                                                   ครั้งที่ ๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗
                                                    ผลการพิจารณา
                                                  • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                   • ๔.๑ รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาสถานบันเทิง และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
                                                    ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                    (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗)
                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                    • ๔.๒ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
                                                     ซึ่งคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                     • ๔.๓ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง วิธีการจัดทำงบประมาณและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเลือกใช้คลาวด์เป็นอันดับแรก (Cloud-first Policy) ในภาครัฐ
                                                      ซึ่งคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                      • ๔.๔ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
                                                       ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                       • ๔.๕ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการดูแลเด็ก เยาวชน และความมั่นคงของสถาบันครอบครัว
                                                        ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                        • ๔.๖ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบในประเทศเมียนมา
                                                         ซึ่งคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                        • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
                                                         • ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในชุมชนแออัด
                                                          (นายเอกราช อุดมอำนวย เป็นผู้เสนอ)
                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                          • ๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาท่าเรือของประเทศไทย
                                                           (นายภัณฑิล น่วมเจิม เป็นผู้เสนอ)
                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                           • ๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                                                            (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                            • ๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการนำสายไฟฟ้า-สายสื่อสารลงดินในพื้นที่จังหวัดกระบี่
                                                             (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                             • ๕.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาศึกษาเปลี่ยนความผิดอาญาที่มีโทษไม่ร้ายแรงเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัย
                                                              (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                              • ๕.๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการส่งเสริม พัฒนา แก้ไขปัญหาทุเรียนอย่างยั่งยืนทั้งระบบ และยกร่างกฎหมายว่าด้วยทุเรียน
                                                               (นายสรรเพชญ บุญญามณี เป็นผู้เสนอ)
                                                               (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑ - ๕.๖ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖)
                                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                               • ๕.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการข้าวทั้งระบบอย่างยั่งยืน
                                                                (นายชัชวาล แพทยาไทย เป็นผู้เสนอ)
                                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                • ๕.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน
                                                                 (นายอนุชา บูรพชัยศรี เป็นผู้เสนอ)
                                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                 • ๕.๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาซอฟต์ พาวเวอร์ (Soft Power) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างสมดุล มั่งคั่ง และยั่งยืน
                                                                  (นายอนุชา บูรพชัยศรี เป็นผู้เสนอ)
                                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                  • ๕.๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงวัยและอัตราการเกิดของประชากรที่ต่ำลง
                                                                   (นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                   • ๕.๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาขยะ และมลพิษอื่น ๆ
                                                                    (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                    (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๗ - ๕.๑๑ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖)
                                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                    • ๕.๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่เป็นธรรม
                                                                     (นางสาวศนิวาร บัวบาน เป็นผู้เสนอ)
                                                                     (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗)
                                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                     • ๕.๑๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในชุมชนแออัด
                                                                      (นายสฤษดิ์ บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ)
                                                                      (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗)
                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                      • ๕.๑๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อบริหารจัดการแก้ไขปัญหาพื้นที่ของกรมประมงในเขตหนองหาร ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๔
                                                                       (นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย เป็นผู้เสนอ)
                                                                       (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗)
                                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                       • ๕.๑๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการระบาดของยาเสพติดในชนบทและเมืองอย่างเป็นระบบ
                                                                        (นายปรเมษฐ์ จินา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                        • ๕.๑๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน
                                                                         (นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช เป็นผู้เสนอ)
                                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                         • ๕.๑๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทบทวนการนำมาตรการการเก็บภาษีข้าวสาลี (อัตรา ๒๗%) กลับมาใช้ และขอให้พิจารณายกเลิกการนำเข้ารำสกัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร
                                                                          (นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย เป็นผู้เสนอ)
                                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร