ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔
ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม
   (ไม่มี)
   • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
    (ถ้ามี)
    • (๓) รับรองรายงานการประชุม
     (ไม่มี)
     • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
      (ไม่มี)
      • เรื่องด่วน
       • ๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
        (นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
         (นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
          ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ....
          (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
           ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
           (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
            ผลการพิจารณา
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
            (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
             ผลการพิจารณา
            (เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑ – ๕ เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ และได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา และพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๙
            (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๖. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....
             (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
              ผลการพิจารณา
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๗. ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
              (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
              ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ และได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา
               ผลการพิจารณา
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๘. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
               (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
               ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ และได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา
                ผลการพิจารณา
               ดาวน์โหลดเอกสาร
               • ๙. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ....
                (นายรังสิมันต์ โรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ และได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎร
                เพื่อพิจารณา
                (เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๖ – ๙ ค้างมาจากการประชุม
                สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                • ๑๐. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • ๑๑. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                  (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
                  (เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๐ – ๑๑ ค้างมาจากการประชุม
                  สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                  วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • ๑๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                   (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
                   (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๙
                   (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • ๑๓. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....
                    (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
                    • ๕.๑ ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                     (นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • ๕.๒ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                      (นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                      (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑ - ๕.๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓)
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • ๕.๓ ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                       (นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                       (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔)
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๕.๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                        (นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • ๕.๕ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                         (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                         (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔ - ๕.๕ ค้างมาจากการประชุม
                         สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔)
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • ๕.๖ ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ....
                          (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                          (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • ๕.๗ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                           (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                           • ๕.๘ ร่างพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                            (นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                            (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๗ - ๕.๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                            ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔)
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • ๕.๙ ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                             (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • ๕.๑๐ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                              (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                              (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๙ - ๕.๑๐ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • ๕.๑๑ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                               (นายเจริญ เจริญชัย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๙๔๒ คน เป็นผู้เสนอ)
                               (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • ๕.๑๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                • ๕.๑๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                 (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                 (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๒ - ๕.๑๓ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                                 ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                 • ๕.๑๔ ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                  (นายบุญลือ ประเสริฐโสภา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                  • ๕.๑๕ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                   (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                   • ๕.๑๖ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                    (นายนิกร จำนง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                    (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๔ - ๕.๑๖ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                                    ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                    • ๕.๑๗ ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                     (นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                     (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๔
                                     (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔)
                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                     • ๕.๑๘ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                      (นางกันตวรรณ ตันเถียร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                      • ๕.๑๙ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                       (นายศักดินัย นุ่มหนู กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                       • ๕.๒๐ ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                        (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                        (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๘ - ๕.๒๐ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                                        ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔)
                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                        • ๕.๒๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                         (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                         • ๕.๒๒ ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                          (นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                          (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๑ - ๕.๒๒ ค้างมาจากการประชุม
                                          สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                                          วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔)
                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                          • ๕.๒๓ ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
                                           (นายศักดิ์ดา แสนมี่ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๒,๘๘๘ คน เป็นผู้เสนอ)
                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                           • ๕.๒๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                            (นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                            • ๕.๒๕ ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                             (นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                             • ๕.๒๖ ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                              (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                              • ๕.๒๗ ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                               (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                               (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๓ - ๕.๒๗ ค้างมาจากการประชุม
                                               สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                                               วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕)
                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                               • ๕.๒๘ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                (นายนิติพล ผิวเหมาะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕
                                                (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕)
                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                • ๕.๒๙ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                 (นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                 • ๕.๓๐ ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
                                                  (นายปองวิชญ์ วงษ์โชติปิ่นทอง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๑,๗๗๘ คน เป็นผู้เสนอ)
                                                  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๙ - ๕.๓๐ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                  • ๕.๓๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                   (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                   • ๕.๓๒ ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                    (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                    • ๕.๓๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                     (นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                     (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๑ - ๕.๓๓ ค้างมาจากการประชุม
                                                     สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                                     วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                     • ๕.๓๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                      (นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                      • ๕.๓๕ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                                       (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                       (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๔ - ๕.๓๕ ค้างมาจากการประชุม
                                                       สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                                       วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                       • ๕.๓๖ ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                        (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                        (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๖
                                                        (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                        • ๕.๓๗ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
                                                         (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                         • ๕.๓๘ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                                          (พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                          (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๗ - ๕.๓๘ ค้างมาจากการประชุม
                                                          สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                                          วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                          • ๕.๓๙ ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                           (นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                           (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๙
                                                           (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                          • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
                                                           • ๖.๑ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                            (นายสุเทพ อู่อ้น กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                            • ๖.๒ ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....
                                                             (นายสุเทพ อู่อ้น กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                             • ๖.๓ ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                              (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                             • (๗) เรื่องอื่นๆ
                                                              (ถ้ามี)
                                                              หมายเหตุ :

                                                              ๑. การปรึกษาหารือ

                                                                      สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือ ให้ยื่นแบบการแจ้งความจำนงขอปรึกษาหารือฯ ต่อคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร หรือคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยขอให้นำรายชื่อยื่นกับเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๒๐ นาฬิกา โดยจะเริ่มปรึกษาหารือตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

                                                                      ๒. เอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

                                                                      เอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง เรียบร้อยแล้ว โดยท่านสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้ โดยการสแกน QR Code หรือทาง www.parliament.go.th

                                                              สำนักการประชุม
                                                              กลุ่มงานระเบียบวาระ
                                                              โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
                                                              www.parliament.go.th