ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๐:๐๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
    หมายเหตุ :
    -