ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
  (ถ้ามี)
  • ๒. รับรองรายงานการประชุม  ผลการพิจารณา
   (ไม่มี)
   • (๓) กระทู้ถาม
    • ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
     • ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
      รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นผู้ตั้งถาม
      ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
       ผลการพิจารณา
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
       พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช เป็นผู้ตั้งถาม
       ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
        ผลการพิจารณา
       ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา
       • ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การรับมือเงินเฟ้อ สินค้าแพงและเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว
        นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
         ผลการพิจารณา
        • ๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาสลากขายเกินราคา
         พลตรี โอสถ ภาวิไล เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
          ผลการพิจารณา
       • เรื่องด่วน  ผลการพิจารณา
        (ถ้ามี)
        • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  ผลการพิจารณา
         (ไม่มี)
         • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
          (ไม่มี)
          • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
           (ไม่มี)
           • ๗. เรื่องอื่นๆ
            • - ความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ผลการพิจารณา
            หมายเหตุ :

            1. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

            2. การแต่งกายในการเข้าร่วมประชุมวุฒิสภา สวมชุดสุภาพปกติ

            สำนักการประชุม
            กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
            โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
            โทรสาร