ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
  • ๑.๑ รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)  ผลการพิจารณา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   • ๑.๒ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งและการแก้ไขปัญหาศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของทางราชการ ของคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม  ผลการพิจารณา
    ดาวน์โหลดเอกสาร
    • ๑.๓ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง มาตรการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าทางอากาศของไทย ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม  ผลการพิจารณา
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     • ๑.๔ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๑.๕ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๑.๖ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเปิดภูมิพื้นที่ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม ของคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม  ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๑.๗ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม
         ดังนี้
         ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี ๒๕๖๔
          ผลการพิจารณา
        • ๒. รับรองรายงานการประชุม
         • - รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา
          ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
          ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
          ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
          ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
          ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
          ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
          ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
          ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ และ
          ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
           ผลการพิจารณา
         • (๓) กระทู้ถาม
          • ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
           • ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ความพร้อมรับการตรวจประเมินมาตรฐานทางทะเลจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)
            พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม
            ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
            (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
             ผลการพิจารณา
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตแห่งอาเซียน
             นายชลิต แก้วจินดา เป็นผู้ตั้งถาม
             ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
             (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
              ผลการพิจารณา
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการรองรับต่อการขึ้นของระดับน้ำทะเลและการวางแผนพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างรองรับ
              นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เป็นผู้ตั้งถาม
              ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖)
               ผลการพิจารณา
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๓.๑.๔ กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าโครงการขยายทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ช่วงอำเภอทองผาภูมิ - อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
               ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ เป็นผู้ตั้งถาม
               ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
               (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖)
                ผลการพิจารณา
               ดาวน์โหลดเอกสาร
               • ๓.๑.๕ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม
                ถามนายกรัฐมนตรี
                (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
                 ผลการพิจารณา
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                • ๓.๑.๖ กระทู้ถาม เรื่อง สอบถามผลการดำเนินงานและความคืบหน้าของคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมาย
                 นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นผู้ตั้งถาม
                 ถามนายกรัฐมนตรี
                  ผลการพิจารณา
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • ๓.๑.๗ กระทู้ถาม เรื่อง การมีกฎหมายคุณธรรมเพื่อกระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
                  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นผู้ตั้งถาม
                  ถามนายกรัฐมนตรี
                  (กระทู้ถาม ลำดับที่ ๓.๑.๖ - ๓.๑.๗ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
                   ผลการพิจารณา
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • ๓.๑.๘ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                   นายตวง อันทะไชย เป็นผู้ตั้งถาม
                   ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
                    ผลการพิจารณา
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา (ถ้ามี)
                   • ๓.๒.๑ การแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงบวชและจัดตั้งศูนย์กฎหมายเพื่อคณะสงฆ์
                    พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร เป็นผู้ตั้งถาม
                    ถามนายกรัฐมนตรี
                     ผลการพิจารณา
                  • เรื่องด่วน
                   • ๑. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
                    (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕)
                     ผลการพิจารณา
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๒. รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมสมาชิกวุฒิสภาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา (นายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกวุฒิสภา)
                     (ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๔๒)
                      ผลการพิจารณา
                    • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
                     • ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการขนส่งทางรางระหว่างประเทศไทย สปป.ลาว และจีน
                      ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                       ผลการพิจารณา
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการกากอุตสาหกรรม
                       ซึ่งคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว
                        ผลการพิจารณา
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหายาเสพติดในมิติด้านความมั่นคง
                        ซึ่งคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐพิจารณาเสร็จแล้ว
                         ผลการพิจารณา
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • ๔.๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการกีฬาอย่างยั่งยืน”
                         ซึ่งคณะกรรมาธิการการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว
                          ผลการพิจารณา
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • ๔.๕ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่าตามยุทธศาสตร์ชาติ : กรณีศึกษาสินค้าเกษตรทุเรียน
                          ซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว
                           ผลการพิจารณา
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • ๔.๖ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในรูปแบบประชาสังคมระดับจังหวัด
                           ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนพิจารณาเสร็จแล้ว
                            ผลการพิจารณา
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                           • ๔.๗ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กลไกการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ : กรณีสภาประชาสังคมไทย
                            ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนพิจารณาเสร็จแล้ว
                             ผลการพิจารณา
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • ๔.๘ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปรับรวมกฎหมาย ๓ ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม ได้แก่ (๑) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๒) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๓) พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                             ซึ่งคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                              ผลการพิจารณา
                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • ๔.๙ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน
                              ซึ่งคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมพิจารณาเสร็จแล้ว
                               ผลการพิจารณา
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
                              • ๕.๑ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
                               (ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐)
                                ผลการพิจารณา
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • ๕.๒ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
                                (ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘)
                                 ผลการพิจารณา
                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
                               • ๗. เรื่องอื่นๆ
                               หมายเหตุ :

                               1. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาให้แสดงความประสงค์ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวันประชุมที่มีวาระการพิจารณากระทู้ถามเป็นหนังสือระหว่างเวลา 08.30 - 09.00 นาฬิกา ณ จุดรับกระทู้ถามด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา

                               2. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

                               สำนักการประชุม
                               กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
                               โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
                               โทรสาร