ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
  • ๑.๑ รับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (พลเอก สุนทร ขำคมกุล) และพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง (นายชาย นครชัย) (เรื่องแจ้งที่ไม่ปรากฎในระเบียบวาระการประชุม)  ผลการพิจารณา
   • ๑.๒ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  ผลการพิจารณา
    ดาวน์โหลดเอกสาร
    • ๑.๓ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     • ๑.๔ รับทราบการพิจารณารายงานของสภาผู้แทนราษฎร (เรื่องแจ้งที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม)
      - รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา พื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
      - รายงานผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
       ผลการพิจารณา
      • ๑.๕ รับทราบเหตุขัดข้องซึ่งไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเป็นหนังสือเข้าระเบียบวาระการประะชุมได้ภายในกำหนดระยะเวลา ๑๕ วัน ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จำนวน ๑ กระทู้ คือ กระทู้ถาม เรื่อง การจัดสรรพื้นที่ป่าชายเลนให้เอกชนปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เรื่องที่ไม่ปรากฎในระเบียบวาระการประชุม)  ผลการพิจารณา
      • (๒) รับรองรายงานการประชุม
       (ไม่มี)
       • (๓) กระทู้ถาม
        • ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
         • ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการถ่ายโอน สอน./รพ.สต. ไป อบจ. ของกระทรวงสาธารณสุข
          นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม
          ถามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
           ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การเตรียมรับมือวิกฤตภัยแล้ง
           นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม
           ถามนายกรัฐมนตรี
            ผลการพิจารณา
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการเชื่อมโยงระบบคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย
            นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถาม
            ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
            (กระทู้ถาม ลำดับที่ ๓.๑.๑ - ๓.๑.๓ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖)
             ผลการพิจารณา
            ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา
            • ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การปราบปรามผู้มีอิทธิพล
             นายวันชัย สอนศิริ เป็นผู้ตั้งถาม
             ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
              ผลการพิจารณา
             • ๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การดำเนินนโยบายต่างประเทศต่อสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส
              นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ เป็นผู้ตั้งถาม
              ถามนายกรัฐมนตรี
               ผลการพิจารณา
              • ๓.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงเพิ่มช่องจราจรถนนสาย ๓๒๓ ช่วงอำเภอทองผาภูมิ – อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
               ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ เป็นผู้ตั้งถาม
               ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
                ผลการพิจารณา
             • เรื่องด่วน
              • - ขออนุญาตออกหมายเรียกตัวสมาชิกวุฒิสภาไปทำการสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญา
               (ตามมาตรา ๑๒๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
                ผลการพิจารณา
               ดาวน์โหลดเอกสาร
              • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
               • ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งสำนักบริหารการมัธยมศึกษา (สบม.)
                ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาเสร็จแล้ว
                 ผลการพิจารณา
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                • ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความคุ้มค่าของการขุดคลองเชื่อมสองฝั่งทะเลภาคใต้ของไทย
                 ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                  ผลการพิจารณา
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
                 (ไม่มี)
                 • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
                  • - รายงานประจำปี ๒๕๖๕ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
                   (ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔)
                    ผลการพิจารณา
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • (๗) เรื่องอื่นๆ
                   • - ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกไปอีก ๓๐ วัน  ผลการพิจารณา
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                   หมายเหตุ :

                   ๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาให้แสดงความประสงค์ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาต่อที่ประชุมวุฒิสภาระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จุดรับกระทู้ถามด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา 
                   ๒. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

                   สำนักการประชุม
                   กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
                   โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
                   โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
                   https://www.senate.go.th