ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  (ถ้ามี)
  • (๒) รับรองรายงานการประชุม
   • - รับรองรายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)  ผลการพิจารณา
    ครั้งที่ ๖ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
    ครั้งที่ ๗ วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
    ครั้งที่ ๘ วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
    ครั้งที่ ๙ วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
   • (๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
    (ไม่มี)
    • เรื่องด่วน  ผลการพิจารณา
     • - ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ….  ผลการพิจารณา
      (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
      (ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑
      (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
      ดาวน์โหลดเอกสาร
     • (๔) เรื่องที่ค้างพิจารณา
      (ไม่มี)
      • (๕) เรื่องที่เสนอใหม่
       (ไม่มี)
       • (๖) เรื่องอื่นๆ
        (ถ้ามี)
        หมายเหตุ :

        ๑. เอกสารประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ โดยสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้ โดยการสแกน QR code  หรือทาง www.parliament.go.th  


                        ๒. รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ครั้งที่ ๖ – ๗  ได้วางให้สมาชิกฯตรวจดูเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๘ – ๙  ได้วางให้สมาชิกฯ ตรวจดู เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ บริเวณหน้าห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภารับรอง รวมถึงจัดให้มีข้อมูลในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สมาชิกฯ ตรวจสอบดูรายงานการประชุมได้ตามที่ร้องขอตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง

        สำนักการประชุม
        กลุ่มงานระเบียบวาระ
        โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
        www.parliament.go.th