ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔
ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม
   • ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา  ผลการพิจารณา
    • ๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป
     • ๑.๒.๑ กระทู้ถามที่ ๕๔๘ เรื่อง การเช่ารถเทสล่า โมเดล เอส ของกองบังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ผลการพิจารณา
      (นายรังสิมันต์ โรม เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
      ถาม นายกรัฐมนตรี
      (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๔
      (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖)
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๑.๒.๒ กระทู้ถามที่ ๕๖๓ เรื่อง ติดตามความคืบหน้ากรณีสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอกชนทำเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ผลการพิจารณา
       (นายนิยม เวชกามา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
       ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๑.๒.๓ กระทู้ถามที่ ๕๗๒ เรื่อง การสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จากฝั่งหัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปยังฝั่งตำบลบ่อยาง (เทศบาลนครสงขลา) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  ผลการพิจารณา
        (นายเจือ ราชสีห์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
        ถาม นายกรัฐมนตรี
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๑.๒.๔ กระทู้ถามที่ ๕๔๑ เรื่อง ขอทราบผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ ในการจัดประชุม APEC ๒๐๒๒  ผลการพิจารณา
         (พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
         ถาม นายกรัฐมนตรี
         ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ
         • ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๙๕ เรื่อง ขอให้หาแนวทางป้องกันและแก้ไขเชิงระบบกรณีทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์  ผลการพิจารณา
          (นายธีรัจชัย พันธุมาศ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
          ถาม นายกรัฐมนตรี
          (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๓
          (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖)
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๙๗ เรื่อง การส่งเสริมการจัดการขยะเชิงรุก  ผลการพิจารณา
           (นายมานพ คีรีภูวดล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
           ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๙๘ เรื่อง การคืนสิทธิที่ดินให้แก่ราษฎร ตำบลท่าจำปา และตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  ผลการพิจารณา
            (นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
            ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๙๙ เรื่อง ขอความช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม และน้ำขังเป็นประจำของบ้านยาง บ้านสิม บ้านโปร่งสามัคคี บ้านอะลาง ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย และบ้านน้อยนาเจริญ ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ  ผลการพิจารณา
             (นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
             ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๑.๓.๕ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๕๐๐ เรื่อง ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้แก่พี่น้องประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย และอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ อันมีสาเหตุมาจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ สายอำเภออุทุมพรพิสัย – อำเภอห้วยทับทัน  ผลการพิจารณา
              (นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
              ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๑.๓.๖ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๕๐๓ เรื่อง ขอขยายไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมทางด้านการเกษตร  ผลการพิจารณา
               (นางสาวละออง ติยะไพรัช เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
               ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
               ดาวน์โหลดเอกสาร
             • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
             • (๓) รับรองรายงานการประชุม
              (ไม่มี)
              • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
               (ไม่มี)
               • เรื่องด่วน
                • ๑. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
                 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
                 (พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๓
                 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ที่ประชุมลงมติ)
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • ๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                  (นายนิกร จำนง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • ๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                   (นางกันตวรรณ ตันเถียร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • ๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                    (นายศักดินัย นุ่มหนู กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                     (นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • ๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                      (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • ๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                       (พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ...
                        (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                        (เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒ – ๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                        ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖)
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
                        (ไม่มี)
                        • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
                         (ไม่มี)
                         • (๗) เรื่องอื่นๆ  ผลการพิจารณา
                          (ถ้ามี)
                          หมายเหตุ :

                          ๑. การปรึกษาหารือ

                                  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือ ให้ยื่นแบบการแจ้งความจำนงขอปรึกษาหารือฯ ต่อคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร หรือคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยขอให้นำรายชื่อยื่นกับเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๒๐ นาฬิกา โดยจะเริ่มปรึกษาหารือตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

                                  ๒. กระทู้ถามสดด้วยวาจา

                                  ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประสงค์ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาแสดงความจำนงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันประชุมที่มีวาระการตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจา ก่อนเริ่มประชุม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ นาฬิกา โดยการสแกน QR Code หรือทาง everbal.parliament.go.th

                                  ๓. การแจ้งนัดประชุมและการเผยแพร่เอกสารการประชุมได้ดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๑

                              การนัดประชุมได้แจ้งให้สมาชิกทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว และท่านสมาชิกสามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ โดยการสแกน QR Code หรือทาง www.parliament.go.th

                          สำนักการประชุม
                          กลุ่มงานระเบียบวาระ
                          โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
                          www.parliament.go.th