ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม  ผลการพิจารณา
   (ไม่มี)
   • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
    (ถ้ามี)
    • (๓) รับรองรายงานการประชุม  ผลการพิจารณา
     (ไม่มี)
     • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
      • - ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
       ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
       ดาวน์โหลดเอกสาร
      • เรื่องด่วน
       • ๑. ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
        (นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๒. ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
         (นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
         (เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑ - ๒ เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ และได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑๘ และค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวออกไปก่อน)
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๓. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
          (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
          ดาวน์โหลดเอกสาร
         • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
          • ๕.๑ ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
           (นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
           (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗)
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๕.๒ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
            (นายอดิศร เพียงเกษ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๕.๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
             (นายณัฐวุฒิ บัวประทุม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
             (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก และเยาวชน)
             (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒ - ๕.๓ เลื่อนตามที่ที่ประชุมเห็นชอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗)
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๕.๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
              (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
              (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และสตรี)
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๕.๕ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
               (นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
               ดาวน์โหลดเอกสาร
               • ๕.๖ ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                (เรืออากาศโท ธนเดช เพ็งสุข กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                • ๕.๗ ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                 (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • ๕.๘ ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                  (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • ๕.๙ ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                   (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • ๕.๑๐ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                    (นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                    (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔ - ๕.๑๐ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗)
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๕.๑๑ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ....
                     (นายรังสิมันต์ โรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • ๕.๑๒ ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทำความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง พ.ศ. ....
                      (นายชัยธวัช ตุลาธน กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • ๕.๑๓ ร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                       (นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                       (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๑ - ๕.๑๓ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗)
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๕.๑๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                        (นายเอกราช อุดมอำนวย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                        (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • ๕.๑๕ ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                         (นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • ๕.๑๖ ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ....
                          (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • ๕.๑๗ ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข พ.ศ. ....
                           (นายปรีดา บุญเพลิง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                           (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๕ - ๕.๑๗ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗)
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                           • ๕.๑๘ ร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ....
                            (นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                            (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗)
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • ๕.๑๙ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                             (นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                             (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗)
                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • ๕.๒๐ ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                              (นายจุติ ไกรฤกษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • ๕.๒๑ ร่างพระราชบัญญัติอำนาจเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ....
                               (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • ๕.๒๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                (นางสาวภคมน หนุนอนันต์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                • ๕.๒๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                 (นายจุติ ไกรฤกษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                 (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก และเยาวชน)
                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                 • ๕.๒๔ ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข พ.ศ. ....
                                  (นายวิชัย สุดสวาสดิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                  • ๕.๒๕ ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                   (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                   • ๕.๒๖ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                    (นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                    • ๕.๒๗ ร่างพระราชบัญญัติการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ พ.ศ. ....
                                     (นางสาวเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๑,๖๘๕ คน เป็นผู้เสนอ)
                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                     • ๕.๒๘ ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                      (นายสุรสีห์ ลานนท์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๕๙๕ คน เป็นผู้เสนอ)
                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                      • ๕.๒๙ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ....
                                       (นายรังสิมันต์ โรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                       • ๕.๓๐ ร่างพระราชบัญญัติการรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
                                        (นางสาวกมนทรรศน์ กิตติสุนทรสกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                        • ๕.๓๑ ร่างพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                         (จ่าอากาศเอก อภิชาติ แก้วโกศล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                         • ๕.๓๒ ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                          (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                          • ๕.๓๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                           (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                           • ๕.๓๔ ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                            (นายพิทักษ์เดช เดชเดโช กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                            • ๕.๓๕ ร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ลำไย พ.ศ. ....
                                             (นายรังสรรค์ มณีรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                             • ๕.๓๖ ร่างพระราชบัญญัติลำไย พ.ศ. ....
                                              (นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                              • ๕.๓๗ ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                               (นายโกศล ปัทมะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                               • ๕.๓๘ ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                • ๕.๓๙ ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการประมงพื้นบ้าน พ.ศ. ....
                                                 (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                 • ๕.๔๐ ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                  (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๐ - ๕.๔๐ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗)
                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                 • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
                                                  (ไม่มี)
                                                  • (๗) เรื่องอื่นๆ
                                                   (ถ้ามี)
                                                   หมายเหตุ :

                                                   ๑. การปรึกษาหารือ

                                                      สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือ ให้แจ้งความประสงค์ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมแนบแบบการแจ้งความจำนงการขอปรึกษาหารือ ณ จุดรับแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ บริเวณหน้าห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๕๐ นาฬิกา โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะเริ่มปรึกษาหารือตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

                                                   ๒. การแจ้งนัดประชุมและการเผยแพร่เอกสารการประชุมได้ดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๑

                                                      สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถอ่านและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ โดยการสแกน QR Code หรือทาง www.parliament.go.th

                                                   สำนักการประชุม
                                                   กลุ่มงานระเบียบวาระ
                                                   โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
                                                   www.parliament.go.th