ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ข้อหารือของสมาชิก
  • - การปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘  ผลการพิจารณา
  • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
   (ถ้ามี)
   • (๒) รับรองรายงานการประชุม
    (ไม่มี)
    • (๓) กระทู้ถาม
     (ไม่มี)
     • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
      (ไม่มี)
      • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
       (ไม่มี)
       • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
       • (๗) เรื่องอื่นๆ
        หมายเหตุ :

        ๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงค์ต่อประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาผู้ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมวุฒิสภาล่วงหน้าพร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ ณ จุดรับแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา จนครบ ๑๕ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
        ๒. อาจมีเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖
        ๓. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

        สำนักการประชุม
        กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
        โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
        โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
        https://www.senate.go.th