ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  • ๑.๑ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูปการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น  ผลการพิจารณา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   • ๑.๒ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การทบทวนกิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
    ของคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ
     ผลการพิจารณา
    ดาวน์โหลดเอกสาร
    • ๑.๓ เรื่องแจ้งที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม
     • ๑.๓.๑ ด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ แล้ว  ผลการพิจารณา
      • ๑.๓.๒ ด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว  ผลการพิจารณา
     • (๒) รับรองรายงานการประชุม
      (ไม่มี)
      • (๓) กระทู้ถาม
       • ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
        • ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายซอฟต์พาวเวอร์
         นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นผู้ตั้งถาม
         ถามนายกรัฐมนตรี
         (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗
         (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗)
          ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายในการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันในกลุ่มผู้สูงอายุที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพองค์รวมและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
          นายพิทักษ์ ไชยเจริญ เป็นผู้ตั้งถาม
          ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
           ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ผลกระทบจากนโยบายลดภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
           นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม
           ถามนายกรัฐมนตรี
            ผลการพิจารณา
           ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา
           • ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การไปราชการต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี
            นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน เป็นผู้ตั้งถาม
            ถามนายกรัฐมนตรี
            (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
             ผลการพิจารณา
            • ๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การเจรจาไทย-กัมพูชา ประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อน (OCA)
             นายคำนูณ สิทธิสมาน เป็นผู้ตั้งถาม
             ถามนายกรัฐมนตรี
              ผลการพิจารณา
           • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
            • ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
             ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
              ผลการพิจารณา
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์ของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
              ซึ่งคณะกรรมาธิการการต่างประเทศพิจารณาเสร็จแล้ว
               ผลการพิจารณา
              ดาวน์โหลดเอกสาร
             • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา  ผลการพิจารณา
              (ไม่มี)
              • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
               • - ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
                (ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑)
                 ผลการพิจารณา
                ดาวน์โหลดเอกสาร
               • (๗) เรื่องอื่นๆ  ผลการพิจารณา
                (ถ้ามี)
                หมายเหตุ :

                ๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาให้แสดงความประสงค์ ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาต่อที่ประชุมวุฒิสภาระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จุดรับกระทู้ถามด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา            
                ๒. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

                สำนักการประชุม
                โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔
                โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
                https://www.senate.go.th