ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  (ถ้ามี)
  • (๒) รับรองรายงานการประชุม
   (ไม่มี)
   • (๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
    • ๓.๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
     ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
     (พิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     • ๓.๒ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
      ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
      การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาเสร็จแล้ว
      (ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๓.๓ ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
       ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
       (ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕)
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๓.๔ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
        ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
        (ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๓.๕ ร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....
         ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
         ดาวน์โหลดเอกสาร
        • เรื่องด่วน
         (ถ้ามีเรื่องค้างการพิจารณามาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๙
         (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
         (ถ้ามี)
         • (๔) เรื่องที่ค้างพิจารณา
          (ไม่มี)
          • (๕) เรื่องที่เสนอใหม่
           (ไม่มี)
           • (๖) เรื่องอื่นๆ
            (ถ้ามี)
            หมายเหตุ :

            เอกสารประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ โดยท่านสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้ โดยการสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุม หรือทาง www.parliament.go.th

            สำนักการประชุม
            กลุ่มงานระเบียบวาระ
            โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
            www.parliament.go.th