ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ผลการพิจารณา
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม
   (ไม่มี)
   • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
    • ๒.๑ รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน ๒ เรื่อง  ผลการพิจารณา
    • ๒.๒ รับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     • ๒.๓ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๒.๔ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
       (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๒ - ๒.๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖)
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๒.๕ รับทราบร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ และร่างแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๒.๖ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๒.๗ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๒.๘ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของกองทุนการออมแห่งชาติ
           (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๕ - ๒.๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖)
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๒.๙ รับทราบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
            ดาวน์โหลดเอกสาร
           • (๓) รับรองรายงานการประชุม
            (ไม่มี)
            • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
             (ไม่มี)
             • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
              • ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาผลประโยชน์ของการมีกฎหมายควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทความเป็นจริงในประเทศไทย
               (นายไผ่ ลิกค์ เป็นผู้เสนอ)
               ดาวน์โหลดเอกสาร
               • ๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ (El Nino) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค การเกษตร และผลกระทบต่อเนื่องอื่น ๆ  ผลการพิจารณา
                (นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ)
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                • ๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์จริง ป้องกันปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์และคอร์รัปชัน
                 (นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ เป็นผู้เสนอ)
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • ๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการมอบหน้าที่การให้บริการไฟฟ้า อำเภอสัตหีบ จากกิจการไฟฟ้า สวัสดิการ สัมปทาน กองทัพเรือ ไปเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรง
                  (นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ เป็นผู้เสนอ)
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • ๕.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการกำหนดแผนป้องกันและมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง  ผลการพิจารณา
                   (นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช เป็นผู้เสนอ)
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • ๕.๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลตลาดทุนและของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากกรณี บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
                    (นายจุลพงศ์ อยู่เกษ เป็นผู้เสนอ)
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๕.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๑๔ (๒) ในส่วนข้อห้ามการออกโฉนดที่ดินสำหรับที่เขาและที่ภูเขา
                     (นายทรงยศ รามสูต เป็นผู้เสนอ)
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • ๕.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา ติดตามและส่งเสริมการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี
                      (นายรอมฎอน ปันจอร์ เป็นผู้เสนอ)
                      (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑ - ๕.๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖)
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • ๕.๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหาแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบก เพื่อให้มีความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและประชาชน และป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์
                       (นางสาวนิตยา มีศรี เป็นผู้เสนอ)
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๕.๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่มีมาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความรุนแรงขึ้นจากสภาพภูมิอากาศอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น  ผลการพิจารณา
                        (นายสฤษดิ์ บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ)
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • ๕.๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ตรวจสอบ กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ (El Nino)  ผลการพิจารณา
                         (นายวิชัย สุดสวาสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • ๕.๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ตรวจสอบและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ (El Nino)  ผลการพิจารณา
                          (นายนิติพล ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ)
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • ๕.๑๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง การคาดการณ์ผลกระทบ และแนวทางการปรับตัวและรับมือ  ผลการพิจารณา
                           (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                           • ๕.๑๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำแล้ง  ผลการพิจารณา
                            (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • ๕.๑๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและลุ่มน้ำทะเลสาบอื่น ๆ อย่างยั่งยืน
                             (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • ๕.๑๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน
                              (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • ๕.๑๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่ ๒ ของประเทศไทย หรือการสร้างแนวป้องกันกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ประสบปัญหากำลังจะจมบาดาล
                               (นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ)
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • ๕.๑๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๑๔ (๒) และ (๓) ในส่วนของข้อห้ามของประเภทที่ดินที่มิให้ออกโฉนดที่ดิน
                                (นายพิพิธ รัตนรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
                                (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๙ - ๕.๑๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖)
                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                • ๕.๑๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณาหามาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ผลการพิจารณา
                                 (นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล เป็นผู้เสนอ)
                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                 • ๕.๒๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
                                  (นายปารมี ไวจงเจริญ เป็นผู้เสนอ)
                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                  • ๕.๒๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางแก้ไขป้องกันปัญหาการทุจริตฉ้อโกง กรณี บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
                                   (นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เป็นผู้เสนอ)
                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                   • ๕.๒๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและเสนอแนะการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการประมงทั้งระบบให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ประกอบการประมงและกิจการต่อเนื่อง และสอดรับกับพันธกรณีระหว่างประเทศ
                                    (นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม เป็นผู้เสนอ)
                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                    • ๕.๒๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและเสนอแนวทางกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
                                     (นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ เป็นผู้เสนอ)
                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                     • ๕.๒๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหายาสูบและยาเส้นราคาตกต่ำ
                                      (นายจักรัตน์ พั้วช่วย เป็นผู้เสนอ)
                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                      • ๕.๒๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเกิดความเสียหายอย่างมากจากบริษัทที่ยื่นงบการเงินผิดปรกติ
                                       (นายอนุชา บูรพชัยศรี กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                       • ๕.๒๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการจ้างงานและเพิ่มทักษะแรงงาน
                                        (นายวิทยา แก้วภราดัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                        • ๕.๒๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน
                                         (นายอนุชา บูรพชัยศรี กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                         • ๕.๒๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพสูง
                                          (นายวิทยา แก้วภราดัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                          • ๕.๒๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
                                           (นายพริษฐ์ วัชรสินธุ เป็นผู้เสนอ)
                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                           • ๕.๓๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการควบคุมฝูงชน และแสวงหาข้อเท็จจริงการสลายการชุมนุม อันเนื่องมาจากเหตุการณ์การชุมนุมของเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕
                                            (นายปิยรัฐ จงเทพ เป็นผู้เสนอ)
                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                            • ๕.๓๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษากระบวนการสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
                                             (นายซาการียา สะอิ เป็นผู้เสนอ)
                                             (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๙ - ๕.๓๑ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖)
                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                             • ๕.๓๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาสิทธิและที่ดินทำกินของประชาชน
                                              (นายวิทยา แก้วภราดัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                              • ๕.๓๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการดูแลเด็ก เยาวชนและความมั่นคงของสถาบันครอบครัว
                                               (นายวิทยา แก้วภราดัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                               • ๕.๓๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและแก้ไขปัญหาการครอบครองและถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ส.ป.ก. และที่ดินเขตทับซ้อนกับที่ป่าสงวนแห่งชาติของประชาชน
                                                (นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ เป็นผู้เสนอ)
                                                (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๒ - ๕.๓๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖)
                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                • ๕.๓๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตพื้นที่ของส่วนราชการทั่วประเทศ
                                                 (นายวิรัช พิมพะนิตย์ เป็นผู้เสนอ)
                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                 • ๕.๓๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเชื่อมสะพานเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมภูมิภาคระหว่างฝั่งอันดามันและอ่าวไทย
                                                  (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                  • ๕.๓๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมประมงไทย
                                                   (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                   • ๕.๓๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิงที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
                                                    (นายสรรเพชญ บุญญามณี เป็นผู้เสนอ)
                                                    (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๕ - ๕.๓๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖)
                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                   • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
                                                    • ๖.๑ ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                     (นายพริษฐ์ วัชรสินธุ เป็นผู้เสนอ)
                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                     • ๖.๒ ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
                                                      (นายศักดิ์ดา แสนมี่ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๒,๘๘๘ คน เป็นผู้เสนอ)
                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                      • ๖.๓ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                       (นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๙๒,๙๗๘ คน เป็นผู้เสนอ)
                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                       • ๖.๔ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                        (นายเจริญ เจริญชัย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๙๔๒ คน เป็นผู้เสนอ)
                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                        • ๖.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบาดาลและปัญหาน้ำบาดาลคุณภาพต่ำ
                                                         (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                         • ๖.๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลเบา
                                                          (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                          • ๖.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาลักลอบขโมยสายไฟฟ้า
                                                           (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                           • ๖.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีผู้ลี้ภัยจากการสู้รบในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ๙ แห่ง ในประเทศไทยและผู้หนีภัยจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทย-พม่า
                                                            (นายมานพ คีรีภูวดล และนางสาวธิษะณา ชุณหะวัณ เป็นผู้เสนอ)
                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                            • ๖.๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาการลักลอบตัดไม้หวงห้ามในเขตพื้นที่ส่วนราชการ
                                                             (นายวิรัช พิมพะนิตย์ เป็นผู้เสนอ)
                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                             • ๖.๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ
                                                              (นายธนา กิจไพบูลย์ชัย เป็นผู้เสนอ)
                                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                              • ๖.๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไข รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน
                                                               (นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร เป็นผู้เสนอ)
                                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                               • ๖.๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการอยู่ร่วมกันของสังคมในยุคปัญญาประดิษฐ์ และโลกาอัตโนมัติ
                                                                (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เป็นผู้เสนอ)
                                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                • ๖.๑๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนปีงบประมาณให้เหมาะสมแก่ฤดูกาลเพื่อการแก้ไขปัญหาทางสังคม การลงทุน และการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
                                                                 (นายทรงยศ รามสูต เป็นผู้เสนอ)
                                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                 • ๖.๑๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพง
                                                                  (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                  • ๖.๑๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำประปาทั้งระบบ
                                                                   (นางสาวรภัสสรณ์ นิยะโมสถ เป็นผู้เสนอ)
                                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                   • ๖.๑๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานบันเทิง
                                                                    (นายศาสตรา ศรีปาน เป็นผู้เสนอ)
                                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                    • ๖.๑๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนหน้าที่การให้บริการไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการของกองทัพไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมถึงการถ่ายโอนธุรกิจต่าง ๆ ของกองทัพไปอยู่ในความดูแลของรัฐบาล
                                                                     (นางสาวเบญจา แสงจันทร์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                     • ๖.๑๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                                      (นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช และนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                      • ๖.๑๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ (El Nino)  ผลการพิจารณา
                                                                       (นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                       • ๖.๒๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗  ผลการพิจารณา
                                                                        (นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                        • ๖.๒๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตั้งกองทุนรักษาป่าต้นน้ำ
                                                                         (นายทรงยศ รามสูต เป็นผู้เสนอ)
                                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                         • ๖.๒๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา เรื่องการสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                                                                          (นายชัชวาลล์ คงอุดม เป็นผู้เสนอ)
                                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                         • (๗) เรื่องอื่นๆ
                                                                          (ถ้ามี)
                                                                          หมายเหตุ :

                                                                          ๑. การปรึกษาหารือ

                                                                             สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือ ให้ยื่นแบบการแจ้งความจำนงขอปรึกษาหารือฯ กับเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๕๐ นาฬิกา โดยจะเริ่มปรึกษาหารือตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

                                                                          ๒. การแจ้งนัดประชุมและการเผยแพร่เอกสารการประชุมได้ดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๑

                                                                             การนัดประชุมได้แจ้งให้สมาชิกทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว และท่านสมาชิกสามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ โดยการสแกน QR Code หรือทาง www.parliament.go.th

                                                                          สำนักการประชุม
                                                                          กลุ่มงานระเบียบวาระ
                                                                          โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
                                                                          www.parliament.go.th