ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  (ถ้ามี)
  • (๒) รับรองรายงานการประชุม
   (ไม่มี)
   • (๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
    • ๓.๑ ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
     ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     • ๓.๒ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
      ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๓.๓ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
       ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาเสร็จแล้ว
       ดาวน์โหลดเอกสาร
      • เรื่องด่วน
       • ๑. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
        (รัฐสภาปรึกษาใหม่ ตามมาตรา ๑๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช ....
         (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๓)
         (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๓. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช ....
          (เพิ่มมาตรา ๒๕ วรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๙ เพิ่มมาตรา ๒๙/๑
          แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๔ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ )
          (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๔. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช ....
           (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๗๐ วรรคสอง)
           (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๕. ร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
            (นายอนันต์ ผลอำนวย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
            ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๔. เรื่องที่ค้างพิจารณา
            (ไม่มี)
            • ๕. เรื่องที่เสนอใหม่
             (ไม่มี)
             • ๖. เรื่องอื่นๆ
              (ถ้ามีเรื่องค้างการพิจารณามาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑
              (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)
              (ถ้ามี)
              หมายเหตุ :

               เอกสารประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ โดยท่านสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้ โดยการสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุม หรือทาง www.parliament.go.th

              สำนักการประชุม
              กลุ่มงานระเบียบวาระ
              โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
              www.parliament.go.th