ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔
ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม
   • ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา  ผลการพิจารณา
    • ๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป
     • ๑.๒.๑ กระทู้ถามที่ ๕๓๒ เรื่อง ปัญหาความรับผิดชอบดูแลไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท  ผลการพิจารณา
      (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
      ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
      (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒
      (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๑.๒.๒ กระทู้ถามที่ ๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างภาครัฐ  ผลการพิจารณา
       (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
       ถาม นายกรัฐมนตรี
       (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๓
       (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕)
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๑.๒.๓ กระทู้ถามที่ ๕๖๒ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการรับเงินตอบแทนหรือเบี้ยหวัดเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรที่ทำงานในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ผลการพิจารณา
        (นายนิยม เวชกามา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
        ถาม นายกรัฐมนตรี
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๑.๒.๔ กระทู้ถามที่ ๕๖๕ เรื่อง ขอให้เร่งรัดการขยายสนามบินและเร่งการพัฒนาสนามบินนครศรีธรรมราชเพื่อรองรับการท่องเที่ยวภาคใต้  ผลการพิจารณา
         (ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
         ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๑.๒.๕ กระทู้ถามที่ ๕๖๗ เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าและการสนับสนุนการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง จังหวัดเลย  ผลการพิจารณา
          (นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
          ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
          ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ
          • ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การดำเนินการจัดการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยกระบอก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ผลการพิจารณา
           (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
           ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
           (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๓
           (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕)
           • ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๘๒ เรื่อง การพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ผลการพิจารณา
            (นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
            ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๘๓ เรื่อง การย้ายเรือนจำอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผลการพิจารณา
             (นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
             ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๘๕ เรื่อง ขอให้มีการก่อสร้างถนนรอบเมือง อำเภอกันทรลักษ์เพื่อเชื่อมถนนหมายเลข ๒๒๑ ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านอำเภอกันทรลักษ์ ถึงเชิงบันไดเขาพระวิหาร ถนนสาย ๒๐๘๕ จากอำเภอกันทรารมย์ถึงอำเภอกันทรลักษ์ ถนนทางหลวงชนบท จากตำบลกุดเสลา ถึงเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์และทางหลวงชนบท จากอำเภอขุนหาญถึงเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ผลการพิจารณา
              (นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
              ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๑.๓.๕ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๘๖ เรื่อง การสร้างสะพานลอยหรืออุโมงค์ทางลอดบริเวณหน้าโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ข้ามทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ สายศรีสะเกษ – เชิงบันไดเขาพระวิหาร  ผลการพิจารณา
               (นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
               ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
               ดาวน์โหลดเอกสาร
               • ๑.๓.๖ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๘๗ เรื่อง มาตรการการแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการขนส่ง  ผลการพิจารณา
                (นายวรภพ วิริยะโรจน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
                ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
                ดาวน์โหลดเอกสาร
              • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
               • ๒.๑ รับทราบเรื่อง วุฒิสภาได้พิจารณารับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ และประจำปี ๒๕๖๓  ผลการพิจารณา
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                • ๒.๒ รับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  ผลการพิจารณา
                 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๑
                 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • ๒.๓ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๔ สถาบันพระปกเกล้า  ผลการพิจารณา
                  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๑
                  (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕)
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • ๒.๔ รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ ๑๖ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๕)  ผลการพิจารณา
                   (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๖
                   (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕)
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • ๒.๕ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ผลการพิจารณา
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๒.๖ รับทราบร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • (๓) รับรองรายงานการประชุม
                     • - รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)  ผลการพิจารณา
                      ครั้งที่ ๒๗ วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
                      ครั้งที่ ๒๘ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
                      ครั้งที่ ๒๙ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
                     • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
                      • ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาปรับปรุง แก้ไข กฎหมายด้านความมั่นคง  ผลการพิจารณา
                       ซึ่งคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศพิจารณาเสร็จแล้ว
                       (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒
                       (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๔.๒ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การคมนาคมขนส่งทางน้ำ  ผลการพิจารณา
                        ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                        (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๒
                        (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • ๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ  ผลการพิจารณา
                         ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • ๔.๔ รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                          ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • ๔.๕ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการข้อมูลประวัติอาชญากรรม
                           ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาเสร็จแล้ว
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                           • ๔.๖ รายงานการพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง True กับ DTAC และการค้าปลีก – ค้าส่ง
                            ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                            (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๓ - ๔.๖ ค้างมาจากการประชุม
                            สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                            วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • ๔.๗ รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) การจัดเก็บรายได้และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมาย และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์
                             ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                             (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๑
                             (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)
                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • ๔.๘ รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ
                              ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                              (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๓
                              (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕)
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • ๔.๙ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การวางแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการจราจรและขนส่ง
                               ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                               (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๕
                               (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕)
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • ๔.๑๐ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง พิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตาม
                                พระราชกำหนด ๓ ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
                                ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
                                ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                • ๔.๑๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การตรวจสอบปัญหาการละเลยหรือล่าช้า
                                 ในการดำเนินคดีกับผู้ถูกคุมขังโดยศาลในคดีอื่น
                                 ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาเสร็จแล้ว
                                 (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๑๐ - ๔.๑๑ ค้างมาจากการประชุม
                                 สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                                 วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                 • ๔.๑๒ รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง ปัญหาหนี้สินในครัวเรือน หนี้สินภาครัฐ รวมทั้งค่าครองชีพสูงจากราคาน้ำมัน แก๊ส ไฟฟ้า
                                  ซึ่งคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
                                  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๕
                                  (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                  • ๔.๑๓ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ำมันให้เป็นระบบและยั่งยืน
                                   ซึ่งคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว
                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                  • เรื่องด่วน
                                   • ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงในข้อบกพร่องการกำหนดเส้นทางเสด็จ และการถวายความปลอดภัย ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
                                    (พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ และนางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา เป็นผู้เสนอ)
                                    (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                    • ๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริงในการสลายการชุมนุม ยุทธภัณฑ์และขั้นตอนสลายการชุมนุมเป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล ซึ่งการชุมนุมโดยสงบ สันติ และปราศจากอาวุธ ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
                                     (นายชลน่าน ศรีแก้ว เป็นผู้เสนอ)
                                     (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓)
                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                     • ๓. ญัตติด่วน เรื่อง ให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๐ (๒) ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔๘
                                      (นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นผู้เสนอ)
                                      (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)
                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                      • ๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างเส้นทางใหม่จากสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๓ จังหวัดนครพนม ไปยังกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา) โดยการขุดเจาะอุโมงค์ลอดเทือกเขาภูพานที่จังหวัดกาฬสินธุ์ – สกลนคร
                                       (นายนิยม เวชกามา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                       • ๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่ล้นเกินและขัดต่อหลักนิติธรรมต่อผู้ต้องขังทางการเมือง
                                        (นายชลน่าน ศรีแก้ว เป็นผู้เสนอ)
                                        (เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๔ – ๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                                        ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                        • ๖. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมพิเศษ (อุโมงค์ลอดเทือกเขาภูพาน) จากสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๓ จังหวัดนครพนม ไปยังกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
                                         (นายศุภชัย โพธิ์สุ เป็นผู้เสนอ)
                                         (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๒
                                         (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔)
                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                         • ๗. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบิดเบือนกฎหมายของเจ้าพนักงานในตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเพื่อกลั่นแกล้งต่อผู้ชุมนุมและผู้แสดงความคิดเห็นทางการเมือง
                                          (นายรังสิมันต์ โรม เป็นผู้เสนอ)
                                          (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๗
                                          (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔)
                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                          • ๘. ญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ เชื่อมต่อจากทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ (มอเตอร์เวย์โคราช) ไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๓ จังหวัดนครพนม ผ่านกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม)
                                           (นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ เป็นผู้เสนอ)
                                           (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓
                                           (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕)
                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                          • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
                                           • ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาเส้นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
                                            (นายกรณ์ จาติกวณิช และนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู เป็นผู้เสนอ)
                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                            • ๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบเพื่อจำหน่ายใบยาสูบ และเพื่อการนำไปสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
                                             (นายนิยม เวชกามา เป็นผู้เสนอ)
                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                             • ๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตต่อเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบและอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทย
                                              (นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ เป็นผู้เสนอ)
                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                              • ๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่ยาสูบและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น
                                               (นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เป็นผู้เสนอ)
                                               (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑ - ๕.๔ พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                                               ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                               • ๕.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาคดีเงินทอนวัด เพื่อขอความเป็นธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชน
                                                (นายนิยม เวชกามา และนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ เป็นผู้เสนอ)
                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                • ๕.๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์)
                                                 สายเพชรบุรี - สุไหงโก-ลก
                                                 (นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ เป็นผู้เสนอ)
                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                 • ๕.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องระบบการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ค้าสลากรายย่อย
                                                  (นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                  • ๕.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
                                                   (นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ เป็นผู้เสนอ)
                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                   • ๕.๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขนส่งและจัดเก็บสินค้าของท่าเรือ
                                                    (นางสาวรังสิมา รอดรัศมี เป็นผู้เสนอ)
                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                    • ๕.๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการมูลสุกรและน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
                                                     (นางสาวรังสิมา รอดรัศมี เป็นผู้เสนอ)
                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                     • ๕.๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสุรา สุราพื้นบ้าน และคราฟท์เบียร์
                                                      (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                      • ๕.๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าเสีย
                                                       (นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ เป็นผู้เสนอ)
                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                       • ๕.๑๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัด
                                                        (นางนาที รัชกิจประการ เป็นผู้เสนอ)
                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                        • ๕.๑๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการโอนท่าอากาศยานกระบี่ไปสังกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เพื่อยกระดับให้มีความก้าวหน้าและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
                                                         (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                         (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๕ - ๕.๑๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                                                         ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒)
                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                         • ๕.๑๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาหาบเร่ แผงลอย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
                                                          (นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                          (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๓
                                                          (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒)
                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                          • ๕.๑๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่ ๒ ของประเทศไทย
                                                           (นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ)
                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                           • ๕.๑๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
                                                            (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ เป็นผู้เสนอ)
                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                            • ๕.๑๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาทบทวนรายละเอียดของบทบัญญัติในพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
                                                             (นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เป็นผู้เสนอ)
                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                             • ๕.๑๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาและศึกษาสัญญาการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในประเทศไทย
                                                              (นายซูการ์โน มะทา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                              • ๕.๒๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าโอทอป
                                                               (นางสาวสกุณา สาระนันท์ เป็นผู้เสนอ)
                                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                               • ๕.๒๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการส่งเสริมการอ่านในประเทศไทย
                                                                (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                • ๕.๒๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
                                                                 (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                 (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๖ - ๕.๒๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                                                                 ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
                                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                 • ๕.๒๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลชีวมาตรส่วนบุคคล
                                                                  (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นผู้เสนอ)
                                                                  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓
                                                                  (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
                                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                  • ๕.๒๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกระทรวงศาสนา
                                                                   (นายสุรทิน พิจารณ์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                   (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๕
                                                                   (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
                                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                   • ๕.๒๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและการพัฒนาการปศุสัตว์ของประเทศ
                                                                    (นายนริศ ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                    (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๕
                                                                    (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
                                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                    • ๕.๒๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์
                                                                     (นายปดิพัทธ์ สันติภาดา เป็นผู้เสนอ)
                                                                     (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐
                                                                     (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒)
                                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                     • ๕.๒๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ และการวางแผนงานเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
                                                                      (นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เป็นผู้เสนอ)
                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                      • ๕.๒๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเส้นทางรถไฟจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังจังหวัดพังงา
                                                                       (นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                       (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๗ – ๕.๒๘ ค้างมาจากการประชุม
                                                                       สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                                                                       วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒)
                                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร