ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภา
  • - การปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘  ผลการพิจารณา
  • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
   (ถ้ามี)
   • ๒. รับรองรายงานการประชุม
    (ไม่มี)
    • (๓) กระทู้ถาม
     (ไม่มี)
     • เรื่องด่วน
      (ถ้ามี)
      • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
       • ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม กรณีศึกษา : การบริหารจัดการความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
        ซึ่งคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐพิจารณาเสร็จแล้ว
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง มาตรการสนับสนุนสายการบินของไทยภายใต้นโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรี
         ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
          ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
         (ไม่มี)
         • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
          (ไม่มี)
          • ๗. เรื่องอื่นๆ
           (ถ้ามี)
           หมายเหตุ :

           1. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

           2. การแต่งกายในการเข้าร่วมประชุมวุฒิสภา สวมชุดสุภาพปกติ

           สำนักการประชุม
           กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
           โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
           โทรสาร