ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
  (ถ้ามี)
  • (๒) รับรองรายงานการประชุม  ผลการพิจารณา
   • - รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา
    ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ และ
    ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗
   • (๓) กระทู้ถาม
    • ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
     • ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการสวมหมวกนิรภัยในเด็กทั่วประเทศ
      นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี เป็นผู้ตั้งถาม
      ถามนายกรัฐมนตรี
      (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓
      (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗)
       ผลการพิจารณา
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) จากการเผาอ้อยเข้าโรงงานผลิตน้ำตาล
       ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี เป็นผู้ตั้งถาม
       ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
       (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๙
       (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
        ผลการพิจารณา
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
        พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ เป็นผู้ตั้งถาม
        ถามนายกรัฐมนตรี
        (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๙
        (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๓.๑.๔ กระทู้ถาม เรื่อง ติดตามผลการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อกำหนดรายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
         นายชลิต แก้วจินดา เป็นผู้ตั้งถาม
         ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
         (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๒
         (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗)
          ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๓.๑.๕ กระทู้ถาม เรื่อง การปรับโครงสร้างการบริหารกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖
          นายออน กาจกระโทก เป็นผู้ตั้งถาม
          ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
          (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๒
          (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗)
           ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๓.๑.๖ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง เพื่อลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำของเกษตรกร
           นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เป็นผู้ตั้งถาม
           ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
           (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔
           (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
            ผลการพิจารณา
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๓.๑.๗ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการหน่วยบริการปฐมภูมิของ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนภารกิจจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
            นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม
            ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
            (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔
            (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
             ผลการพิจารณา
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๓.๑.๘ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาที่เกิดจากนักท่องเที่ยวและผู้พำนักชั่วคราวที่มาจากต่างประเทศในประเทศไทย
             นายอนุพร อรุณรัตน์ เป็นผู้ตั้งถาม
             ถามนายกรัฐมนตรี
             (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๖
             (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗)
              ผลการพิจารณา
             ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา
             • ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การจัดทำข้อสงวนไม่รับอำนาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
              นายคำนูณ สิทธิสมาน เป็นผู้ตั้งถาม
              ถามนายกรัฐมนตรี
               ผลการพิจารณา
              • ๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการนวดไทย และยาบ้า ๕ เม็ด
               พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร เป็นผู้ตั้งถาม
               ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
                ผลการพิจารณา
             • เรื่องด่วน
              • ๑. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
               ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
               (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ นับแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗)
                ผลการพิจารณา
               ดาวน์โหลดเอกสาร
               • ๒. ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด
                (ตามมาตรา ๑๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐)
                 ผลการพิจารณา
                ดาวน์โหลดเอกสาร
               • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
                • ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงในการจัดการอาชีวศึกษาแนวใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศ
                 ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาเสร็จแล้ว
                  ผลการพิจารณา
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแต่งตั้งเลขาธิการ กสทช. ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
                  และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
                  ซึ่งคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                   ผลการพิจารณา
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • ๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง วิสาหกิจชุมชนภาคการเกษตรที่มีผลต่อเศรษฐกิจฐานราก
                   ซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว
                    ผลการพิจารณา
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • ๔.๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แผนกลยุทธ์การส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงแห่งชาติ
                    ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและพิจารณาเสนอแนะแผนกลยุทธ์การส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงแห่งชาติ
                    พิจารณาเสร็จแล้ว
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๔.๕ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางฝึกสมาธิโลก
                     ซึ่งคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมพิจารณาเสร็จแล้ว
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • ๔.๖ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเชื้อเพลิงชีวภาพที่เกิดจากการหมักขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร : กรณีศึกษาอำเภอพบพระ
                      จังหวัดตาก”
                      ซึ่งคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • ๔.๗ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการขยะชุมชน
                       ซึ่งคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๔.๘ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญศึกษากรณี : การบังคับใช้กฎหมายและการบริหารจัดการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ”
                        ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแล้ว
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • ๔.๙ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทบทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย (TFEX) กับความมั่นคงภาคอุตสาหกรรมการเกษตร
                         ซึ่งคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
                         (ไม่มี)
                         • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
                          • - ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน ๖ ครั้ง และรายงานลับ
                           ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด
                           (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
                            ผลการพิจารณา
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • (๗) เรื่องอื่นๆ
                           (ถ้ามี)
                           หมายเหตุ :

                           ๑. รายงานการประชุมตาม (๒) จำนวน ๒ ครั้ง ได้วางไว้เพื่อให้ท่านสมาชิกตรวจดูก่อนที่จะเสนอให้วุฒิสภารับรอง ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา
                           ๒ สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาให้แสดงความประสงค์ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาต่อที่ประชุมวุฒิสภาระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จุดรับกระทู้ถามด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา            
                           ๓. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

                           สำนักการประชุม
                           โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔
                           โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
                           https://www.senate.go.th