ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภา
  • - การปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘  ผลการพิจารณา
  • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
   (ถ้ามี)
   • ๒. รับรองรายงานการประชุม  ผลการพิจารณา
    (ไม่มี)
    • ๓ กระทู้ถาม  ผลการพิจารณา
     (ไม่มี)
     • เรื่องด่วน
     • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
      • ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
       ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาเสร็จแล้ว
        ผลการพิจารณา
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ในการจัดทำและจัดสรรงบประมาณที่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศและวัย
        ซึ่งคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง
         ซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว
          ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๔.๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ กรณีศึกษา : ถุงมือยาง
          ซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว
           ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๔.๕ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การขยายโอกาสการมีงานทำและส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์
           ซึ่งคณะกรรมาธิการการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว
            ผลการพิจารณา
           ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา  ผลการพิจารณา
           (ไม่มี)
           • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
            • ๖.๑ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ
             พ.ศ. ๒๕๖๕
              ผลการพิจารณา
             รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 10
             รายงานสรุปการประเมินผล รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2
             • ๖.๒ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ผลการพิจารณา
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๖.๓ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
               (ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐)
               ดาวน์โหลดเอกสาร
               • ๖.๔ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
                (ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘)
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                • ๖.๕ รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
                 (ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐)
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                • ๗. เรื่องอื่นๆ
                 (ถ้ามี)
                 หมายเหตุ :

                 1. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงค์ต่อประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาผู้ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมวุฒิสภาล่วงหน้าพร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ ณ จุดรับแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ตั้งแต่เวลา 08.15 นาฬิกา จนครบจำนวน 10 คน หรือเมื่อถึงเวลา 08.45 นาฬิกา

                 2. อาจมีเรื่องค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 25 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

                 3. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

                 สำนักการประชุม
                 กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
                 โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
                 โทรสาร