ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ผลการพิจารณา
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม
   • ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา  ผลการพิจารณา
    • ๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป
     • ๑.๒.๑ กระทู้ถามที่ ๒๑๕ เรื่อง ระบบน้ำประปาสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภค  ผลการพิจารณา
      (นายพลากร พิมพะนิตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
      ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๑.๒.๒ กระทู้ถามที่ ๒๑๖ เรื่อง ตรวจสอบระบบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร (PVS : Passenger Validation System)  ผลการพิจารณา
       (นายวิรัช พิมพะนิตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
       ถาม นายกรัฐมนตรี
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๑.๒.๓ กระทู้ถามที่ ๒๑๗ เรื่อง ปัญหาในการบริหารจัดการสารเคมีอันตรายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร  ผลการพิจารณา
        (นายศิริโรจน์ ธนิกกุล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
        ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
        ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ
        • ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๑๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาขยะอาหาร (Food Surplus)  ผลการพิจารณา
         (นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
         ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๑๙ เรื่อง การพัฒนาและต่อยอดฟีเจอร์ของ Traffy Fondue แพลตฟอร์มในการรับเรื่องและบริหารจัดการปัญหาเมือง  ผลการพิจารณา
          (นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
          ถาม นายกรัฐมนตรี
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๒๐ เรื่อง ค่าเช่าบ้านกรณีข้าราชการตำรวจชั้นประทวน  ผลการพิจารณา
           (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
           ถาม นายกรัฐมนตรี
           • ๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๒๑ เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการเดินทางจากชนบทสู่ตัวเมือง ชาวอำเภอพัฒนานิคม  ผลการพิจารณา
            (นายสาธิต ทวีผล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
            ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๑.๓.๕ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๒๒ เรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางหลวงชนบท  ผลการพิจารณา
             (นายพลากร พิมพะนิตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
             ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๑.๓.๖ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๒๓ เรื่อง ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรแก่พี่น้องประชาชนตำบลรังแร้ง ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลโคกหล่าม และตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  ผลการพิจารณา
              (นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
              ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
              ดาวน์โหลดเอกสาร
            • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
             • ๒.๑ รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน ๕ เรื่อง
             • ๒.๒ รับทราบรายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๒.๓ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖ และรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖
               เล่ม 1 รายงานผลการปฏิบัติงาน-กสทช
               เล่ม 2 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ
               • ๒.๔ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                • ๒.๕ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  ผลการพิจารณา
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • ๒.๖ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕  ผลการพิจารณา
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • ๒.๗ รับทราบรายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
                   เล่ม 1 รายงานการเงินแผ่นดิน
                   เล่ม 2 บทวิเคราะห์
                   • ๒.๘ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  ผลการพิจารณา
                    (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๒ – ๒.๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗)
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๒.๙ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • ๒.๑๐ รับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • ๒.๑๑ รับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๒.๑๒ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๖ สภาองค์กรของผู้บริโภค  ผลการพิจารณา
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • ๒.๑๓ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • ๒.๑๔ รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • (๓) รับรองรายงานการประชุม
                          • - รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                           ครั้งที่ ๑๐ วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗
                           ครั้งที่ ๑๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗
                           ครั้งที่ ๑๒ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗
                           ครั้งที่ ๑๓ วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗
                            ผลการพิจารณา
                          • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
                           • ๔.๑ รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาสถานบันเทิง และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
                            ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                            (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗)
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • ๔.๒ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
                             ซึ่งคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณพิจารณาเสร็จแล้ว
                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • ๔.๓ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง วิธีการจัดทำงบประมาณและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเลือกใช้คลาวด์เป็นอันดับแรก (Cloud-first Policy) ในภาครัฐ
                              ซึ่งคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณพิจารณาเสร็จแล้ว
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • ๔.๔ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
                               ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาเสร็จแล้ว
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • ๔.๕ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการดูแลเด็ก เยาวชน และความมั่นคงของสถาบันครอบครัว
                                ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศพิจารณาเสร็จแล้ว
                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                • ๔.๖ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบในประเทศเมียนมา
                                 ซึ่งคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศพิจารณาเสร็จแล้ว
                                 (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๒ - ๔.๖ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗)
                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                 • ๔.๗ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการลักลอบขโมยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
                                  ซึ่งคณะกรรมาธิการการตำรวจพิจารณาเสร็จแล้ว
                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                 • เรื่องด่วน  ผลการพิจารณา
                                  • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
                                   • ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในชุมชนแออัด
                                    (นายเอกราช อุดมอำนวย เป็นผู้เสนอ)
                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                    • ๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาท่าเรือของประเทศไทย
                                     (นายภัณฑิล น่วมเจิม เป็นผู้เสนอ)
                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                     • ๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                                      (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                      • ๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการนำสายไฟฟ้า-สายสื่อสารลงดินในพื้นที่จังหวัดกระบี่
                                       (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                       • ๕.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาศึกษาเปลี่ยนความผิดอาญาที่มีโทษไม่ร้ายแรงเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัย
                                        (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                        • ๕.๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการส่งเสริม พัฒนา แก้ไขปัญหาทุเรียนอย่างยั่งยืนทั้งระบบ และยกร่างกฎหมายว่าด้วยทุเรียน
                                         (นายสรรเพชญ บุญญามณี เป็นผู้เสนอ)
                                         (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑ - ๕.๖ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖)
                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                         • ๕.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการข้าวทั้งระบบอย่างยั่งยืน
                                          (นายชัชวาล แพทยาไทย เป็นผู้เสนอ)
                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                          • ๕.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน
                                           (นายอนุชา บูรพชัยศรี เป็นผู้เสนอ)
                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                           • ๕.๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาซอฟต์ พาวเวอร์ (Soft Power) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างสมดุล มั่งคั่ง และยั่งยืน
                                            (นายอนุชา บูรพชัยศรี เป็นผู้เสนอ)
                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                            • ๕.๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงวัยและอัตราการเกิดของประชากรที่ต่ำลง
                                             (นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ เป็นผู้เสนอ)
                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                             • ๕.๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาขยะ และมลพิษอื่น ๆ
                                              (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
                                              (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๗ - ๕.๑๑ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖)
                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                              • ๕.๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่เป็นธรรม
                                               (นางสาวศนิวาร บัวบาน เป็นผู้เสนอ)
                                               (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗)
                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                               • ๕.๑๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในชุมชนแออัด
                                                (นายสฤษดิ์ บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ)
                                                (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗)
                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                • ๕.๑๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อบริหารจัดการแก้ไขปัญหาพื้นที่ของกรมประมงในเขตหนองหาร ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๔
                                                 (นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย เป็นผู้เสนอ)
                                                 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗)
                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                 • ๕.๑๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการระบาดของยาเสพติดในชนบทและเมืองอย่างเป็นระบบ
                                                  (นายปรเมษฐ์ จินา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                  • ๕.๑๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน
                                                   (นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช เป็นผู้เสนอ)
                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                   • ๕.๑๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทบทวนการนำมาตรการการเก็บภาษีข้าวสาลี (อัตรา ๒๗%) กลับมาใช้ และขอให้พิจารณายกเลิกการนำเข้ารำสกัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร
                                                    (นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย เป็นผู้เสนอ)
                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                    • ๕.๑๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการที่ดินวัดที่มอบให้หน่วยงานราชการใช้
                                                     (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                     • ๕.๑๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการวางแนวทางการบัญญัติกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle (EV))
                                                      (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                      • ๕.๒๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพงในโรงพยาบาลเอกชน
                                                       (นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ เป็นผู้เสนอ)
                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                       • ๕.๒๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการถือครองสิทธิที่ดินของประชาชน และการพัฒนาเขตพื้นที่
                                                        หนองหาร จังหวัดสกลนคร
                                                        (นายชัยมงคล ไชยรบ เป็นผู้เสนอ)
                                                        (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๕ - ๕.๒๑ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                        • ๕.๒๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดตั้งกรมอุตสาหกรรมฮาลาล
                                                         (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
                                                         (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                         • ๕.๒๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้าง ความปลอดภัย และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอย่างเป็นระบบ
                                                          (นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ เป็นผู้เสนอ)
                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                          • ๕.๒๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle (EV)) ที่มาจากฝีมือคนไทยและเป็นฐานการผลิตเพื่อตลาดส่งออก
                                                           (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                           • ๕.๒๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบราชการ เพื่อลดความซ้ำซ้อนและทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ
                                                            (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                            • ๕.๒๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาสถาบันครอบครัวและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัลให้มีความมั่นคง
                                                             และยั่งยืน
                                                             (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                             • ๕.๒๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารูปแบบการกระจายอำนาจของผู้ว่าการจังหวัดและการยกระดับการปกครองรูปแบบพิเศษของเทศบาลมหานคร
                                                              (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                              (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๓ - ๕.๒๗ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
                                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                              • ๕.๒๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการนำสายไฟฟ้า-สายสื่อสารลงดินในพื้นที่จังหวัดกระบี่
                                                               (นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ เป็นผู้เสนอ)
                                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                               • ๕.๒๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการดำเนินกิจการรังนกแอ่น
                                                                (นางสาวสกุณา สาระนันท์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                • ๕.๓๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาอัตราการเกิดและคุณภาพของประชากรในอนาคตให้มั่นคง
                                                                 และยั่งยืน
                                                                 (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                 • ๕.๓๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการยกระดับระบบการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและปรับตัวสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
                                                                  (นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๘ - ๕.๓๑ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
                                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                  • ๕.๓๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามแนวทางกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                                   (นางสาวกัลยพัชร รจิตโรจน์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                   • ๕.๓๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับการพัฒนาชนบทไทย และลดความเหลื่อมล้ำในทางเศรษฐกิจระหว่างในเมืองและชนบท
                                                                    (นางสาวชุติมา คชพันธ์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                    (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๒ - ๕.๓๓ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗)
                                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                    • ๕.๓๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา เรื่อง การเชื่อมโยงการคมนาคมฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันพร้อมป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
                                                                     (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                     • ๕.๓๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการวางระบบระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายเพื่อรองรับการสร้างบ้านนกอีแอ่นประเภทกินรัง
                                                                      (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                      • ๕.๓๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการระบาดของยาเสพติด โดยเพิ่มการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว
                                                                       (นางสาวชุติมา คชพันธ์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                       • ๕.๓๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพงและการควบรวมกิจการของกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน
                                                                        (นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                        • ๕.๓๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญกรณีตรวจสอบการกระทำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกรัฐสภาในการดำเนินการทางนิติบัญญัติตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓/๒๕๖๗ และคำวินิจฉัยอื่น ๆ
                                                                         (นายชัยธวัช ตุลาธน เป็นผู้เสนอ)
                                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร