ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม
   • ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา  ผลการพิจารณา
    • ๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป
     • ๑.๒.๑ กระทู้ถามที่ ๐๘๕ เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน  ผลการพิจารณา
      (นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
      ถาม นายกรัฐมนตรี
      (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗)
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๑.๒.๒ กระทู้ถามที่ ๐๙๑ เรื่อง การผลักดันการจัดตั้งการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง  ผลการพิจารณา
       (นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
       ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๑.๒.๓ กระทู้ถามที่ ๐๙๒ เรื่อง สอบถามการแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีความกับพระสงฆ์ที่ต้องขาดสมณเพศ ในระหว่างดำเนินกระบวนการยุติธรรม  ผลการพิจารณา
        (นางสาวปวิตรา จิตตกิจ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
        ถาม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๑.๒.๔ กระทู้ถามที่ ๐๙๓ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา การดำเนินงานก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทย และอันดามัน  ผลการพิจารณา
         (นายศาสตรา ศรีปาน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
         ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
         ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ
         • ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๕๓ เรื่อง การสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  ผลการพิจารณา
          (นายอนุชา บูรพชัยศรี เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
          ถาม นายกรัฐมนตรี
          (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗)
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๕๗ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาคลอง ๓๐ เมตร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ผลการพิจารณา
           (นายศาสตรา ศรีปาน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
           ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๕๘ เรื่อง การบริหารจัดการในส่วนกิจการฮัจย์ของกรมการปกครอง ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  ผลการพิจารณา
            (นายธีรัจชัย พันธุมาศ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
            ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๕๙ เรื่อง ปัญหาถนนเกิดอุบัติเหตุต่อเนื่อง บริเวณถนนซูเปอร์ไฮเวย์สายลำปาง - งาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  ผลการพิจารณา
             (นายชลธานี เชื้อน้อย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
             ถาม นายกรัฐมนตรี
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๑.๓.๕ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๖๐ เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาน้ำเสีย บริเวณคลองหัวลำโพง ตลาดคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  ผลการพิจารณา
              (นายภัณฑิล น่วมเจิม เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
              ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๑.๓.๖ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๖๑ เรื่อง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ผลการพิจารณา
               (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
               ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
               ดาวน์โหลดเอกสาร
             • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
              (ถ้ามีเรื่องค้างการพิจารณามาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗)
              • (๓) รับรองรายงานการประชุม
               (ไม่มี)
               • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
                (ถ้ามีเรื่องค้างการพิจารณามาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗)
                • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา  ผลการพิจารณา
                 • ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตั้งกองทุนรักษาป่าต้นน้ำ  ผลการพิจารณา
                  (นายทรงยศ รามสูต เป็นผู้เสนอ)
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • ๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา เรื่องการสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ผลการพิจารณา
                   (นายชัชวาลล์ คงอุดม เป็นผู้เสนอ)
                   (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑ - ๕.๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖)
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • ๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
                    (นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ เป็นผู้เสนอ)
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาศึกษาการแยกกัญชงออกจากกฎหมายว่าด้วยกัญชาให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
                     (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • ๕.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจังหวัดพื้นที่ในเขตป่าสงวนเพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติของอธิบดี ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
                      (นายทรงยศ รามสูต เป็นผู้เสนอ)
                      (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓ - ๕.๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖)
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • ๕.๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและจัดทำมาตรการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู และเยียวยากรณีน้ำมันรั่วไหลทางทะเล
                       (นายกฤช ศิลปชัย เป็นผู้เสนอ)
                       (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖)
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๕.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่าและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน
                        (นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ เป็นผู้เสนอ)
                        (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • ๕.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในชุมชนแออัด
                         (นายเอกราช อุดมอำนวย เป็นผู้เสนอ)
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • ๕.๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาท่าเรือของประเทศไทย
                          (นายภัณฑิล น่วมเจิม เป็นผู้เสนอ)
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • ๕.๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                           (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                           • ๕.๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการนำสายไฟฟ้า-สายสื่อสารลงดินในพื้นที่จังหวัดกระบี่
                            (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • ๕.๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาศึกษาเปลี่ยนความผิดอาญาที่มีโทษไม่ร้ายแรงเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัย
                             (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • ๕.๑๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการส่งเสริม พัฒนา แก้ไขปัญหาทุเรียนอย่างยั่งยืนทั้งระบบ และยกร่างกฎหมายว่าด้วยทุเรียน
                              (นายสรรเพชญ บุญญามณี เป็นผู้เสนอ)
                              (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๘ - ๕.๑๓ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖)
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • ๕.๑๔ ร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศ คำนำหน้านาม และการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ พ.ศ. ....
                               (นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                               (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และสตรี)
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • ๕.๑๕ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                (นายพัฒนา สัพโส กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                • ๕.๑๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC-Creative LANNA)
                                 (นายรวี เล็กอุทัย เป็นผู้เสนอ)
                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                 • ๕.๑๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC-Creative LANNA)
                                  (นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล เป็นผู้เสนอ)
                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                  • ๕.๑๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการข้าวทั้งระบบอย่างยั่งยืน
                                   (นายชัชวาล แพทยาไทย เป็นผู้เสนอ)
                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                   • ๕.๑๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน
                                    (นายอนุชา บูรพชัยศรี เป็นผู้เสนอ)
                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                    • ๕.๒๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาซอฟต์ พาวเวอร์ (Soft Power) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างสมดุล มั่งคั่ง และยั่งยืน
                                     (นายอนุชา บูรพชัยศรี เป็นผู้เสนอ)
                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                     • ๕.๒๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์การขออนุญาตสร้าง ขยาย หรือปรับปรุงถนนสาธารณะที่ประชาชนใช้เดินทางสัญจรแต่กฎหมายกำหนดให้เป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
                                      (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                      • ๕.๒๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงวัยและอัตราการเกิดของประชากรที่ต่ำลง
                                       (นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ เป็นผู้เสนอ)
                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                       • ๕.๒๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาขยะ และมลพิษอื่น ๆ
                                        (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
                                        (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๔ - ๕.๒๓ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖)
                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                        • ๕.๒๔ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                         (นายเซีย จำปาทอง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                         (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับสตรี)
                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                         • ๕.๒๕ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                          (นายอภิชาติ ศิริสุนทร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                          (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๔ - ๕.๒๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖)
                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                          • ๕.๒๖ ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                           (นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                           • ๕.๒๗ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                            (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                            (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และสตรี)
                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                            • ๕.๒๘ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                             (นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                             • ๕.๒๙ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ พ.ศ. ....
                                              (นายยูนัยดี วาบา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                              • ๕.๓๐ ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                               (นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                               • ๕.๓๑ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ พ.ศ. ....
                                                (รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                • ๕.๓๒ ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                 (เรืออากาศโท ธนเดช เพ็งสุข กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                 • ๕.๓๓ ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                  (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                  • ๕.๓๔ ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                   (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                   • ๕.๓๕ ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                    (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                    • ๕.๓๖ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                     (นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                     • ๕.๓๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor:
                                                      NEC-Creative LANNA)
                                                      (นายนพพล เหลืองทองนารา เป็นผู้เสนอ)
                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                      • ๕.๓๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor:
                                                       NEC-Creative LANNA)
                                                       (นางสาวพิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ เป็นผู้เสนอ)
                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                       • ๕.๓๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่เป็นธรรม
                                                        (นางสาวศนิวาร บัวบาน เป็นผู้เสนอ)
                                                        (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๖ - ๕.๓๙ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗)
                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                        • ๕.๔๐ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ....
                                                         (นายรังสิมันต์ โรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                         • ๕.๔๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                                          (นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                          • ๕.๔๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                                           (นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                           • ๕.๔๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                                            (นายพิทักษ์เดช เดชเดโช กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                            • ๕.๔๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                                             (นายคอซีย์ มามุ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                             • ๕.๔๕ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                                              (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                              • ๕.๔๖ ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทำความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง พ.ศ. ....
                                                               (นายชัยธวัช ตุลาธน กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                               • ๕.๔๗ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                                (นายอดิศร เพียงเกษ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                • ๕.๔๘ ร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                                 (นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                 • ๕.๔๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในชุมชนแออัด
                                                                  (นายสฤษดิ์ บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ)
                                                                  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔๐ - ๕.๔๙ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗)
                                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                  • ๕.๕๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม  ผลการพิจารณา
                                                                   (นางสาวขัตติยา สวัสดิผล เป็นผู้เสนอ)
                                                                   (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗)
                                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                  • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
                                                                   • ๖.๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                                    (นายณัฐวุฒิ บัวประทุม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                    (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก และเยาวชน)
                                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                    • ๖.๒ ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                                     (นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                     • ๖.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อบริหารจัดการแก้ไขปัญหาพื้นที่ของกรมประมงในเขตหนองหาร ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๔
                                                                      (นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย เป็นผู้เสนอ)
                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                      • ๖.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการของระบบนิเวศในเขตป่าต้นน้ำ  ผลการพิจารณา
                                                                       (นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล และนายมานพ คีรีภูวดล เป็นผู้เสนอ)
                                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                       • ๖.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและจัดทำข้อเสนอในการส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย  ผลการพิจารณา
                                                                        (นายพริษฐ์ วัชรสินธุ และนายฉัตร สุภัทรวณิชย์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                       • (๗) เรื่องอื่นๆ
                                                                        (ถ้ามีเรื่องค้างการพิจารณามาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗)
                                                                        หมายเหตุ :

                                                                        ๑. การปรึกษาหารือ

                                                                           สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือ ให้ยื่นแบบการแจ้งความจำนงขอปรึกษาหารือฯ กับเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๕๐ นาฬิกา โดยจะเริ่มปรึกษาหารือตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

                                                                        ๒. กระทู้ถามสดด้วยวาจา

                                                                           ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประสงค์ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาแสดงความจำนงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันประชุมที่มีวาระการตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาก่อนเริ่มประชุม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ นาฬิกา โดยการสแกน QR Code หรือทาง everbal.parliament.go.th

                                                                        ๓. การแจ้งนัดประชุมและการเผยแพร่เอกสารการประชุมได้ดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๑

                                                                           การนัดประชุมได้แจ้งให้สมาชิกทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว และท่านสมาชิกสามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ โดยการสแกน QR Code หรือทาง www.parliament.go.th

                                                                        สำนักการประชุม
                                                                        กลุ่มงานระเบียบวาระ
                                                                        โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
                                                                        www.parliament.go.th