ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
  • ๑.๑ รับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี  ผลการพิจารณา
   • ๑.๒ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
    ดาวน์โหลดเอกสาร
    • ๑.๓ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหากรณีนักบินไทยว่างงานและการส่งเสริมเพื่อสร้างโอกาสให้นักบินไทยสามารถไปทำงานต่างประเทศได้ ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน  ผลการพิจารณา
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     • ๑.๔ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวโน้มการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลโลจิสติกส์ไทยของคณะกรรมาธิการการคมนาคม  ผลการพิจารณา
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๑.๕ (เรื่องแจ้งที่ไม่ปรากฎในระเบียบวาระการประชุม) รับทราบการพิจารณารายงานของสภาผู้แทนราษฎร

       ๑. ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานของหน่วยงาน ดังนี้
       - รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
       - รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
       - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี๒๕๖๕ สภาองค์กรของผู้บริโภค
       - รายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ และรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔
       - รายงานกิจการประจำปี งบดุลบัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

       ๒. ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ ๑๘ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕) และรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๕และรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕
        ผลการพิจารณา
      • (๒) รับรองรายงานการประชุม
       (ไม่มี)
       • (๓) กระทู้ถาม
        (ไม่มี)
        • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  ผลการพิจารณา
         • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
          (ไม่มี)
          • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
           • ๖.๑ รายงานประจำปี ๒๕๖๕ ศาลรัฐธรรมนูญ
            (ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒)
             ผลการพิจารณา
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๖.๒ รายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
             (ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘)
              ผลการพิจารณา
             ดาวน์โหลดเอกสาร
            • (๗) เรื่องอื่นๆ  ผลการพิจารณา
             (ถ้ามี)
             หมายเหตุ :

             สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH  


             สำนักการประชุม
             กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
             โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
             โทรสาร ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔
             https://www.senate.go.th