ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
  (ถ้ามี)
  • (๒) รับรองรายงานการประชุม
   (ไม่มี)
   • (๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
    • ๓.๑ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
     ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
     (พิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     • ๓.๒ ร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....
      ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
      (ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๓.๓ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
       ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
       ดาวน์โหลดเอกสาร
      • เรื่องด่วน
       • ๑. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
        (รัฐสภาปรึกษาใหม่ ตามมาตรา ๑๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
         (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๓)
         (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๓. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
          (เพิ่มมาตรา ๒๕ วรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๙ เพิ่มมาตรา ๒๙/๑
          แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๔ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ )
          (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๔. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
           (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๗๐ วรรคสอง)
           (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๕. ร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
            (นายอนันต์ ผลอำนวย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
            (เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑ – ๕ ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
            ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๖. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช ....
             (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗๒)
             (รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๖๔,๑๕๑ คน เป็นผู้เสนอ)
             (ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕)
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๗. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
              (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๐)
              (นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
              (ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
              วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
              ดาวน์โหลดเอกสาร
             • (๔) เรื่องที่ค้างพิจารณา
              (ไม่มี)
              • (๕) เรื่องที่เสนอใหม่
               (ไม่มี)
               • (๖) เรื่องอื่นๆ
                (ถ้ามี)
                หมายเหตุ :

                เอกสารประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ โดยท่านสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้ โดยการสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุม หรือทาง www.parliament.go.th

                สำนักการประชุม
                กลุ่มงานระเบียบวาระ
                โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
                www.parliament.go.th