ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
  (ถ้ามี)
  • ๒. รับรองรายงานการประชุม  ผลการพิจารณา
   • - รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา
    ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และ
    ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
   • (๓) กระทู้ถาม
    • ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
     • ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาเครื่องโทคาแมค (Tokamak) หรือดวงอาทิตย์จำลอง
      นายชลิต แก้วจินดา เป็นผู้ตั้งถาม
      ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
      (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
       ผลการพิจารณา
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อเศรษฐกิจและการออมด้วยธนาคารต้นไม้
       นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม
       ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
        ผลการพิจารณา
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายต่อราษฎรผู้ไม่มีสัญชาติไทย
        นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม
        ถามนายกรัฐมนตรี
        (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา
        • ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอน รพ.สต. ของกระทรวงสาธารณสุข
         นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม
         ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
          ผลการพิจารณา
         • ๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง กรณีเมาท์เทน บี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
          นายวันชัย สอนศิริ เป็นผู้ตั้งถาม
          ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
           ผลการพิจารณา
        • เรื่องด่วน
         (ถ้ามี)
         • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
          • - รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาพลังงาน (น้ำมันเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงชีวภาพ และก๊าซปิโตรเลียมเหลว)
           ซึ่งคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว
            ผลการพิจารณา
           ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
           (ไม่มี)
           • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
            • - การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ผลการพิจารณา
            • ๗. เรื่องอื่นๆ  ผลการพิจารณา
             (ถ้ามี)
             หมายเหตุ :

             1. รายงานการประชุมตาม (2) จำนวน 2 ครั้ง ได้วางไว้เพื่อให้ท่านสมาชิกตรวจดูก่อนที่จะเสนอให้วุฒิสภารับรอง ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา

             2. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาให้แสดงความประสงค์ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวันประชุมที่มีวาระการพิจารณากระทู้ถามเป็นหนังสือระหว่างเวลา 08.30 - 09.00 นาฬิกา ณ จุดรับกระทู้ถามด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา

             3. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ http://www.senate.go.th/view/๑/การประชุมสภา/TH-TH


             สำนักการประชุม
             กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
             โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
             โทรสาร