ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
  • ๑.๑ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการเต็มสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   • ๑.๒ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๒ เรื่อง  ผลการพิจารณา
    ๑. รับทราบร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา จำนวน ๕ ฉบับ ดังนี้
    ๑) ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    ๒) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    ๓) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    ๔) ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    ๕) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    ๒. รับทราบเรื่อง สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารับทราบรายงานกิจการประจำปีงบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
   • ๒. รับรองรายงานการประชุม
    (ไม่มี)
    • (๓) กระทู้ถาม
     • ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
      • ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การเพิ่มอัตรากำลังของผู้ปฏิบัติงานด้านการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
       พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นผู้ตั้งถาม
       ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
       (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕)
        ผลการพิจารณา
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขเยียวยาบุคลากรสาธารณสุขหลังการถ่ายโอน รพ.สต.
        นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม
        ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการรองรับต่อการขึ้นของระดับน้ำทะเลและการวางแผนพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างรองรับ
         นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เป็นผู้ตั้งถาม
         ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา
         • ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายและมาตรการรับมือกับผลกระทบจากการเปิดประเทศของจีนทั้งด้านบวกและลบ
          (นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)
           ผลการพิจารณา
          • ๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
           (นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)
            ผลการพิจารณา
         • เรื่องด่วน
          (ถ้ามี)
          • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
           • - รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินการโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform : NDLP)
            ซึ่งคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว
             ผลการพิจารณา
            ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา  ผลการพิจารณา
            (ไม่มี)
            • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
             • - รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
              (ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
               ผลการพิจารณา
              ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๗. เรื่องอื่นๆ
              • - ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาในสัดส่วนสมาชิกที่ที่ประชุมวุฒิสภาเลือกตามข้อบังคับ ข้อ ๘๓ แทนตำแหน่งที่ว่าง  ผลการพิจารณา
               ดาวน์โหลดเอกสาร
              หมายเหตุ :

              1. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาให้แสดงความประสงค์ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวันประชุมที่มีวาระการพิจารณากระทู้ถามเป็นหนังสือระหว่างเวลา 08.30 - 09.00 นาฬิกา ณ จุดรับกระทู้ถามด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา

              2. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

              สำนักการประชุม
              กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
              โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
              โทรสาร