ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  (ถ้ามี)
  • (๒) รับรองรายงานการประชุม
   (ไม่มี)
   • (๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
    (ไม่มี)
    • เรื่องด่วน
     • - ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
      (แก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๑๔ มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๒ มาตรา ๒๕๓ มาตรา ๒๕๔
      เพิ่มมาตรา ๒๕๔/๑ มาตรา ๒๕๔/๒ มาตรา ๒๕๔/๓ มาตรา ๒๕๔/๔ มาตรา ๒๕๔/๕ และมาตรา ๒๕๔/๖)
       ผลการพิจารณา
      (นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๗๖,๕๙๑ คน เป็นผู้เสนอ)
      (พิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
      วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อลงมติวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ)
      ดาวน์โหลดเอกสาร
     • (๔) เรื่องที่ค้างพิจารณา
      (ไม่มี)
      • (๕) เรื่องที่เสนอใหม่
       (ไม่มี)
       • (๖) เรื่องอื่นๆ
        (ถ้ามี)
        หมายเหตุ :

        เอกสารประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
        ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ โดยสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้ โดยการสแกน QR code  หรือทาง www.parliament.go.th

                

        สำนักการประชุม
        กลุ่มงานระเบียบวาระ
        โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
        www.parliament.go.th