ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔
ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม
   • ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา  ผลการพิจารณา
    • ๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป
     • ๑.๒.๑ กระทู้ถามที่ ๕๕๑ เรื่อง ความคืบหน้าในการแก้ปัญหาแก่ชาวประมง และความคืบหน้าในการแก้ไขพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  ผลการพิจารณา
      (นายวรภพ วิริยะโรจน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
      ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๓
      (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕)
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๑.๒.๒ กระทู้ถามที่ ๕๖๕ เรื่อง ขอให้เร่งรัดการขยายสนามบินและเร่งการพัฒนาสนามบินนครศรีธรรมราชเพื่อรองรับการท่องเที่ยวภาคใต้  ผลการพิจารณา
       (ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
       ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๑.๒.๓ กระทู้ถามที่ ๕๖๗ เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าและการสนับสนุนการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง จังหวัดเลย  ผลการพิจารณา
        (นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
        ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
        (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๑.๒.๒ – ๑.๒.๓ เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
        ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๑.๒.๔ กระทู้ถามที่ ๕๓๒ เรื่อง ปัญหาความรับผิดชอบดูแลไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท  ผลการพิจารณา
         (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
         ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
         (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒
         (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๑.๒.๕ กระทู้ถามที่ ๕๓๕ เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ  ผลการพิจารณา
          (นางผ่องศรี แซ่จึง เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
          ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๕
          (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๑.๒.๖ กระทู้ถามที่ ๕๔๙ เรื่อง ขอรับทราบความคืบหน้าโครงการขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำในอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ผลการพิจารณา
           (นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
           ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
           (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๑
           (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕)
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๑.๒.๗ กระทู้ถามที่ ๕๖๑ เรื่อง การแก้ปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค ของคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา  ผลการพิจารณา
            (ร้อยตำรวจเอก อรุณ สวัสดี เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
            ถาม นายกรัฐมนตรี
            (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๖
            (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕)
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๑.๒.๘ กระทู้ถามที่ ๕๖๒ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการรับเงินตอบแทน หรือเบี้ยหวัดเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรที่ทำงานในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ผลการพิจารณา
             (นายนิยม เวชกามา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
             ถาม นายกรัฐมนตรี
             (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๘
             (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๑.๒.๙ กระทู้ถามที่ ๕๗๐ เรื่อง ขอให้ขยายถนนไหล่ทางพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจังหวัดสุรินทร์  ผลการพิจารณา
              (นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
              ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
              (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๐
              (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖)
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๑.๒.๑๐ กระทู้ถามที่ ๕๓๔ เรื่อง ขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  ผลการพิจารณา
               (นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
               ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
               (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๑
               (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖)
               ดาวน์โหลดเอกสาร
               • ๑.๒.๑๑ กระทู้ถามที่ ๕๕๓ เรื่อง การแก้ไขปัญหา บุหรี่ไฟฟ้า ให้ถูกกฎหมาย  ผลการพิจารณา
                (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
                ถาม นายกรัฐมนตรี
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                • ๑.๒.๑๒ กระทู้ถามที่ ๕๗๒ เรื่อง การสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จากฝั่งหัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปยังฝั่งตำบลบ่อยาง (เทศบาลนครสงขลา) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  ผลการพิจารณา
                 (นายเจือ ราชสีห์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
                 ถาม นายกรัฐมนตรี
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • ๑.๒.๑๓ กระทู้ถามที่ ๕๔๑ เรื่อง ขอทราบผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ ในการจัดประชุม APEC ๒๐๒๒  ผลการพิจารณา
                  (พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
                  ถาม นายกรัฐมนตรี
                  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๑.๒.๑๒ – ๑.๒.๑๓ เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                  ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • ๑.๒.๑๔ กระทู้ถามที่ ๕๖๔ เรื่อง การถือครองเพื่อขอออกโฉนดที่ดินพื้นที่ตำบลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ผลการพิจารณา
                   (นายนิยม เวชกามา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
                   ถาม นายกรัฐมนตรี
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • ๑.๒.๑๕ กระทู้ถามที่ ๕๖๖ เรื่อง ติดตามความคืบหน้าของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ และชุมชนกุหลาบแดง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวรให้แก่ผู้ประสบภัยและคนจนเมือง  ผลการพิจารณา
                    (นายรังสิมันต์ โรม เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
                    ถาม นายกรัฐมนตรี
                    (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๑.๒.๑๔ – ๑.๒.๑๕ เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                    ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๑.๒.๑๖ กระทู้ถามที่ ๕๗๓ เรื่อง การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการลงโทษทางวินัยร้ายแรงกับบุคลากรทางการศึกษาหรือครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ จังหวัดหนองคาย ที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายนักเรียนในสถานศึกษา  ผลการพิจารณา
                     (นายณัฐวุฒิ บัวประทุม เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
                     ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ
                     • ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๘๕ เรื่อง ขอให้มีการก่อสร้างถนนรอบเมืองอำเภอกันทรลักษ์ เพื่อเชื่อมถนนหมายเลข ๒๒๑ ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษผ่านอำเภอกันทรลักษ์ ถึงเชิงบันไดเขาพระวิหาร ถนนสาย ๒๐๘๕ จากอำเภอกันทรารมย์ถึงอำเภอกันทรลักษ์ ถนนทางหลวงชนบทจากตำบลกุดเสลา ถึงเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์และทางหลวงชนบทจากอำเภอขุนหาญถึงเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ผลการพิจารณา
                      (นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
                      ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๘๖ เรื่อง การสร้างสะพานลอยหรืออุโมงค์ทางลอดบริเวณหน้าโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ข้ามทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ สายศรีสะเกษ – เชิงบันไดเขาพระวิหาร  ผลการพิจารณา
                       (นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
                       ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๘๗ เรื่อง มาตรการการแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการขนส่ง  ผลการพิจารณา
                        (นายวรภพ วิริยะโรจน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
                        ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
                        (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๑.๓.๑ – ๑.๓.๓ เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                        ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • ๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๘๙ เรื่อง ปัญหารถพ่วง รถบรรทุกวิ่งในเขตเมือง และใกล้แหล่งชุมชน  ผลการพิจารณา
                         (นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
                         ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
                         (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๐
                         (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖)
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • ๑.๓.๕ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๙๒ เรื่อง ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ถนนนิตโย สกลนคร – นครพนม บริเวณบ้านนิรมัย ตำบลกุสุมาลย์ จังหวัดนครพนม  ผลการพิจารณา
                          (นายนิยม เวชกามา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
                          ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
                          (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๑
                          (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖)
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • ๑.๓.๖ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๙๖ เรื่อง ขอเสนอให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พิจารณาดำเนินการขยายช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร  ผลการพิจารณา
                           (นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
                           ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
                           (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๓
                           (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖)
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                           • ๑.๓.๗ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๙๗ เรื่อง การส่งเสริมการจัดการขยะเชิงรุก  ผลการพิจารณา
                            (นายมานพ คีรีภูวดล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
                            ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • ๑.๓.๘ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๙๙ เรื่อง ขอความช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม และน้ำขังเป็นประจำของบ้านยาง บ้านสิม บ้านโปร่งสามัคคี บ้านอะลาง ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย และบ้านน้อยนาเจริญ ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ  ผลการพิจารณา
                             (นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
                             ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • ๑.๓.๙ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๕๐๐ เรื่อง ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้แก่พี่น้องประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย และอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ อันมีสาเหตุมาจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ สายอำเภออุทุมพรพิสัย – อำเภอห้วยทับทัน  ผลการพิจารณา
                              (นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
                              ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
                              (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๑.๓.๗ – ๑.๓.๙ เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                              ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • ๑.๓.๑๐ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๕๐๑ เรื่อง ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรแก่พี่น้องประชาชนตำบลรังแร้ง ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลโคกหล่าม และตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  ผลการพิจารณา
                               (นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
                               ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • ๑.๓.๑๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๕๐๒ เรื่อง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ศก.๔๐๒๐ ช่วงอำเภออุทุมพรพิสัย – อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากถนนสายดังกล่าวมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นมาก  ผลการพิจารณา
                                (นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
                                ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                • ๑.๓.๑๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๕๐๔ เรื่อง การบริหารจัดการปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลการพิจารณา
                                 (รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
                                 ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                 • ๑.๓.๑๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๕๐๕ เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด  ผลการพิจารณา
                                  (รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
                                  ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
                                  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๑.๓.๑๐ – ๑.๓.๑๓ เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                                  ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                  • ๑.๓.๑๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๕๐๖ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับพนักงานราชการ การจัดจ้างครูและบุคลากรอัตราจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในหน่วยงานและสถานศึกษาของรัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลการพิจารณา
                                   (รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
                                   ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                 • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
                                  • ๒.๑ รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา
                                   • (๑) รับทราบรายงานและประกาศ จำนวน ๖ เรื่อง
                                    • (๑.๑) รายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  ผลการพิจารณา
                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                     • (๑.๒) รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ ๑๖ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๕)  ผลการพิจารณา
                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                      • (๑.๓) ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ผลการพิจารณา
                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                       • (๑.๔) รายงานกิจการประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  ผลการพิจารณา
                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                        • (๑.๕) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                         • (๑.๖) รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ผลการพิจารณา
                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                         • (๒) ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว  ผลการพิจารณา
                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                         • ๒.๒ รับทราบผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษ
                                          ภาคตะวันออก ของคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร
                                           ผลการพิจารณา
                                          (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ วรรคสี่)
                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                          • ๒.๓ รับทราบรายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๓ ฉบับ
                                           • (๑) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                            • (๒) ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                             • (๓) ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
                                              (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒๗ วรรคสอง ประกอบข้อ ๑๐๕ วรรคสี่)
                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                             • ๒.๔ รับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๒ ฉบับ
                                              • (๑) ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                               • (๒) ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
                                                (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒๗ วรรคสอง ประกอบข้อ ๑๐๕ วรรคสี่)
                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                               • ๒.๕ รับทราบผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสุราไทย ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร  ผลการพิจารณา
                                                (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ วรรคสี่)
                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                • ๒.๖ รับทราบผลการพิจารณาญัตติ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และปัญหาแชร์ลูกโซ่ ของสภาผู้แทนราษฎร  ผลการพิจารณา
                                                 (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ วรรคสี่)
                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                 • ๒.๗ รับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี ๒๕๖๔  ผลการพิจารณา
                                                  (พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๔
                                                  (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖)
                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                 • (๓) รับรองรายงานการประชุม
                                                  • - รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)  ผลการพิจารณา
                                                   ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
                                                   ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
                                                   ครั้งที่ ๓ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
                                                  • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                   • ๔.๑ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การวางแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการจราจรและขนส่ง  ผลการพิจารณา
                                                    ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                    (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๕
                                                    (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕)
                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                    • ๔.๒ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง พิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกำหนด ๓ ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ผลการพิจารณา
                                                     ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                     • ๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การตรวจสอบปัญหาการละเลยหรือล่าช้าในการดำเนินคดีกับผู้ถูกคุมขังโดยศาลในคดีอื่น  ผลการพิจารณา
                                                      ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                      (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๒ - ๔.๓ ค้างมาจากการประชุม
                                                      สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                                                      วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                      • ๔.๔ รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง ปัญหาหนี้สินในครัวเรือน หนี้สินภาครัฐ รวมทั้งค่าครองชีพสูงจากราคาน้ำมัน แก๊ส ไฟฟ้า  ผลการพิจารณา
                                                       ซึ่งคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                       (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๕
                                                       (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                       • ๔.๕ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ำมันให้เป็นระบบและยั่งยืน  ผลการพิจารณา
                                                        ซึ่งคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                        (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๘
                                                        (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)
                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                        • ๔.๖ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติแนวทางในการส่งเสริม แก้ไขปัญหา และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย  ผลการพิจารณา
                                                         ซึ่งคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                         (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๐
                                                         (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖)
                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                         • ๔.๗ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสำรวจค่าครองชีพของแรงงาน : แนวทางการยกระดับค่าจ้างขั้นต่ำและมาตรฐานการดำรงชีวิตที่มีคุณค่า  ผลการพิจารณา
                                                          ซึ่งคณะกรรมาธิการการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                          (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๔
                                                          (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖)
                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                          • ๔.๘ รายงานผลการศึกษา เรื่อง ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการทำธุรกิจ Outer Space Launching Service และการทำธุรกิจ Outer Space Launching Infrastructure
                                                           ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                           • ๔.๙ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพื้นที่ภาคใต้
                                                            ซึ่งคณะกรรมาธิการการที่ดินพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                            • ๔.๑๐ รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และศึกษาแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น
                                                             ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                             • ๔.๑๑ รายงานผลการพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ
                                                              ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                              • ๔.๑๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติพิจารณาศึกษาปัญหานักโทษล้นเรือนจำ แนวทางการย้ายเรือนจำออกจากเขตชุมชนเมือง และการปรับปรุงการบริหารงานราชทัณฑ์ภายในเรือนจำทั่วประเทศให้มีสภาพที่เหมาะสม
                                                               ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                               • ๔.๑๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา สร้างสันติสุขและประชาธิปไตย ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
                                                                ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                • ๔.๑๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบาย ภายใต้คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๖/๒๕๒๓
                                                                 ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                 • ๔.๑๕ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แก้ปัญหาฝ่าวิกฤตโควิด – ๑๙ และความท้าทายภาคอุตสาหกรรม SMEs ฉบับเร่งด่วน
                                                                  ซึ่งคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                 • เรื่องด่วน