ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ข้อหารือของสมาชิก
  • - การปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘  ผลการพิจารณา
  • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
   (ถ้ามี)
   • (๒) รับรองรายงานการประชุม  ผลการพิจารณา
    (ไม่มี)
    • (๓) กระทู้ถาม  ผลการพิจารณา
     (ไม่มี)
     • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
      • - รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอการสร้างสุขภาวะระยะสุดท้ายของชีวิตรองรับสังคมสูงวัย
       ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว
        ผลการพิจารณา
       ดาวน์โหลดเอกสาร
      • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
       • - รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
        (ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐)
        (เป็นเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖)
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
       • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
        • ๖.๑ รายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔)  ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๖.๒ รายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
          (ตามมาตรา ๗๑/๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕)
           ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
         • (๗) เรื่องอื่นๆ  ผลการพิจารณา
          (ถ้ามี)
          หมายเหตุ :

          ๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงค์ต่อประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาผู้ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมวุฒิสภาล่วงหน้าพร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ ณ จุดรับแจ้งความประสงค์   ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา จนครบ ๑๕ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
          ๒. อาจมีเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖
          ๓. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

          สำนักการประชุม
          กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
          โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
          โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
          https://www.senate.go.th