ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔
ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม
   (ไม่มี)
   • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
    (ถ้ามี)
    • (๓) รับรองรายงานการประชุม
     (ไม่มี)
     • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
      • ๔.๑ รายงานการศึกษา เรื่อง เทคโนโลยี ๕G  ผลการพิจารณา
       ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๔.๒ รายงานการศึกษา เรื่อง การเกษตรยุคใหม่ของประเทศไทย The Next Generation Farming of Thailand  ผลการพิจารณา
        ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๔.๓ รายงานการศึกษา เรื่อง การศึกษา TELEMEDICINE ในประเทศไทย  ผลการพิจารณา
         ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว
         (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๑ – ๔.๓ ค้างมาจากการประชุม
         สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
         วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๔.๔ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริง
          กรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่
          ซึ่งคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว
           ผลการพิจารณา
          (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓
          (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕)
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๔.๕ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบของประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์
           จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งมาตรการทวงคืนผืนป่าของภาครัฐ
           ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์
           และผู้มีความหลากหลายทางเพศพิจารณาเสร็จแล้ว
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๔.๖ รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
            ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๔.๗ รายงานผลการพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่
             และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่
             ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๔.๘ รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและ
              บุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ
              ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๔.๙ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาปรับปรุง แก้ไข กฎหมายด้านความมั่นคง
               ซึ่งคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ
               และการปฏิรูปประเทศพิจารณาเสร็จแล้ว
               ดาวน์โหลดเอกสาร
               • ๔.๑๐ รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษาและแก้ไขปัญหารถรับจ้างสาธารณะ
                ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๕ – ๔.๑๐ ค้างมาจากการประชุม
                สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                • ๔.๑๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                 ซึ่งคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษพิจารณาเสร็จแล้ว
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • ๔.๑๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
                  ซึ่งคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษพิจารณาเสร็จแล้ว
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • ๔.๑๓ รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การจัดตั้งกระทรวงการข้าว
                   ซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว
                   (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๑๑ – ๔.๑๓ ค้างมาจากการประชุม
                   สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                   วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • ๔.๑๔ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร
                    และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ
                    ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                    (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๐
                    (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๔.๑๕ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การคมนาคมขนส่งทางน้ำ
                     ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                     (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๒
                     (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • ๔.๑๖ รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด
                      การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ
                      ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • ๔.๑๗ รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนา
                       แหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๔.๑๘ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการข้อมูลประวัติอาชญากรรม
                        ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาเสร็จแล้ว
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • ๔.๑๙ รายงานการพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง True กับ DTAC และการค้าปลีก – ค้าส่ง
                         ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                         (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๑๖ - ๔.๑๙ ค้างมาจากการประชุม
                         สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                         วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • ๔.๒๐ รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) การจัดเก็บรายได้และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมาย และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์
                          ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                          (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๑
                          (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • ๔.๒๑ รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง
                           การแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ
                           ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                           (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๓
                           (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕)
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                           • ๔.๒๒ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การวางแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการจราจรและขนส่ง
                            ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                            (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๕
                            (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕)
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • ๔.๒๓ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง พิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตาม
                             พระราชกำหนด ๓ ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
                             ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
                             ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • ๔.๒๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การตรวจสอบปัญหาการละเลยหรือล่าช้า
                              ในการดำเนินคดีกับผู้ถูกคุมขังโดยศาลในคดีอื่น
                              ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาเสร็จแล้ว
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
                              (ไม่มี)
                              • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
                               (ไม่มี)
                               • (๗) เรื่องอื่นๆ
                                (ถ้ามี)
                                หมายเหตุ :

                                ๑. การปรึกษาหารือ

                                        สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือ ให้ยื่นแบบการแจ้งความจำนงขอปรึกษาหารือฯ ต่อคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร หรือคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยขอให้นำรายชื่อยื่นกับเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๒๐ นาฬิกา โดยจะเริ่มปรึกษาหารือตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

                                        ๒. เอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

                                            เอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง เรียบร้อยแล้ว โดยท่านสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้ โดยการสแกน QR Code หรือทาง www.parliament.go.th  

                                สำนักการประชุม
                                กลุ่มงานระเบียบวาระ
                                โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
                                www.parliament.go.th