ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๐:๐๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
  หมายเหตุ :
  -
  สำนักการประชุม
  กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
  โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
  โทรสาร