ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  (ถ้ามี)
  • (๒) รับรองรายงานการประชุม
   (ไม่มี)
   • (๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
   • เรื่องด่วน
    • ๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ….
     (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
     (ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑
     (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     • ๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
      (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๙ และยกเลิกมาตรา ๒๗๒)
      (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
      ดาวน์โหลดเอกสาร
     • (๔) เรื่องที่ค้างพิจารณา
      (ไม่มี)
      • (๕) เรื่องที่เสนอใหม่
       (ไม่มี)
       • (๖) เรื่องอื่นๆ
        (ถ้ามี)
        หมายเหตุ :

        เอกสารประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ โดยสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้ โดยการสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุม หรือทาง www.parliament.go.th

        สำนักการประชุม
        กลุ่มงานระเบียบวาระ
        โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
        www.parliament.go.th