ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔
ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม
   • ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา  ผลการพิจารณา
    • ๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป
     • ๑.๒.๑ กระทู้ถามที่ ๕๓๒ เรื่อง ปัญหาความรับผิดชอบดูแลไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท  ผลการพิจารณา
      (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
      ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
      (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒
      (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๑.๒.๒ กระทู้ถามที่ ๕๓๘ เรื่อง ความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาพนักงาน จ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐ  ผลการพิจารณา
       (นายธีรัจชัย พันธุมาศ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
       ถาม นายกรัฐมนตรี
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๑.๒.๓ กระทู้ถามที่ ๕๓๙ เรื่อง ขอทราบผลการวิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงิน รวมทั้งเสนอความคิดเห็นของหน่วยรับงบประมาณตามรัฐธรรมนูญ
        ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖
         ผลการพิจารณา
        (พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
        ถาม นายกรัฐมนตรี
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๑.๒.๔ กระทู้ถามที่ ๕๔๔ เรื่อง การพัฒนาและสนับสนุนงบประมาณด้านการกีฬา
         โดยการก่อสร้างสนามกีฬาเพิ่มเติมในจังหวัดพัทลุงและการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาประจำจังหวัดพัทลุง
          ผลการพิจารณา
         (นายนริศ ขำนุรักษ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
         ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ
         • ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๖๒ เรื่อง การขยายถนนเลียบคลองชลประทาน
          หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
          ให้เป็น ๔ เลน
          (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
          ถาม นายกรัฐมนตรี
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๖๓ เรื่อง การบริหารจัดการถ่ายโอนภารกิจ
           การดูแลถนนแขวงทางหลวงนครปฐม
           (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
           ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๗๑ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการดำเนินงาน
            ของกรมศุลกากร กรณีตรวจสอบที่มานาฬิกาข้อมือหรูของรองนายกรัฐมนตรี
            พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
            (นายธีรัจชัย พันธุมาศ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
            ถาม นายกรัฐมนตรี
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๗๒ เรื่อง ขอให้ประกาศเขตพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดให้เป็นมรดกโลก
             (นายนริศ ขำนุรักษ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
             ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๑.๓.๕ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๗๓ การสร้างถนนคู่ขนานเลียบทางรถไฟ
              ตลอดเส้นทางในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
              (นายนริศ ขำนุรักษ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
              ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๑.๓.๖ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๗๖ เรื่อง ขอทราบผลสัมฤทธิ์ ตามค่าเป้าหมาย
               ปี ๒๕๖๕ ของการปฏิรูปด้านสังคม
               (พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
               ถาม นายกรัฐมนตรี
               ดาวน์โหลดเอกสาร
             • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
              • ๒.๑ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ และรายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔  ผลการพิจารณา
               (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒
               (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
               2.31 เล่ม 2 กตป
               2.35 กสทช.
               • ๒.๒ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ สภาองค์กรของผู้บริโภค  ผลการพิจารณา
                (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๒
                (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                • ๒.๓ รับทราบรายงานตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจำปี ๒๕๖๔  ผลการพิจารณา
                 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๖
                 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • ๒.๔ รับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  ผลการพิจารณา
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • ๒.๕ รับทราบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  ผลการพิจารณา
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • ๒.๖ รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ ๑๕ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕)  ผลการพิจารณา
                    (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๔ - ๒.๖ ค้างมาจากการประชุม
                    สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                    วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๒.๗ รับทราบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง  ผลการพิจารณา
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • ๒.๘ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๔ กองทุนการออมแห่งชาติ  ผลการพิจารณา
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • ๒.๙ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ผลการพิจารณา
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๒.๑๐ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๔ ศาลรัฐธรรมนูญ  ผลการพิจารณา
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • ๒.๑๑ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน
                         สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                          ผลการพิจารณา
                         (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๗ - ๒.๑๑ ค้างมาจากการประชุม
                         สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                         วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • ๒.๑๒ รับทราบรายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ผลการพิจารณา
                          (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๕
                          (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • ๒.๑๓ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ผลการพิจารณา
                           2.13 ปปง. (เล่ม 1) (y)
                           2.13 ปปง.(เล่ม2 ) (y)
                           • ๒.๑๔ รับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ผลการพิจารณา
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                           • (๓) รับรองรายงานการประชุม
                            (ไม่มี)
                            • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
                             • ๔.๑ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริง
                              กรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่
                              ซึ่งคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว
                              (เลื่อนขึ้นมาเพื่อพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔
                              ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อให้ที่ประชุมลงมติ)
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • ๔.๒ รายงานการศึกษา เรื่อง เทคโนโลยี ๕G
                               ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • ๔.๓ รายงานการศึกษา เรื่อง การเกษตรยุคใหม่ของประเทศไทย The Next Generation Farming of Thailand
                                ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                • ๔.๔ รายงานการศึกษา เรื่อง การศึกษา TELEMEDICINE ในประเทศไทย
                                 ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                 (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๒ – ๔.๔ ค้างมาจากการประชุม
                                 สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                                 วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                 • ๔.๕ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบของประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์ จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งมาตรการทวงคืนผืนป่าของภาครัฐ
                                  ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศพิจารณาเสร็จแล้ว
                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                  • ๔.๖ รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
                                   ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                   • ๔.๗ รายงานผลการพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่
                                    ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                    • ๔.๘ รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ
                                     ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                     • ๔.๙ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาปรับปรุง แก้ไข กฎหมายด้านความมั่นคง
                                      ซึ่งคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศพิจารณาเสร็จแล้ว
                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                      • ๔.๑๐ รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษาและแก้ไขปัญหารถรับจ้างสาธารณะ
                                       ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                       (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๕ – ๔.๑๐ ค้างมาจากการประชุม
                                       สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                       วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                       • ๔.๑๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                        ซึ่งคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษพิจารณาเสร็จแล้ว
                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                        • ๔.๑๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
                                         ซึ่งคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษพิจารณาเสร็จแล้ว
                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                         • ๔.๑๓ รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การจัดตั้งกระทรวงการข้าว
                                          ซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว
                                          (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๑๑ – ๔.๑๓ ค้างมาจากการประชุม
                                          สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                          วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                          • ๔.๑๔ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ
                                           ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                           (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๐
                                           (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                           • ๔.๑๕ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การคมนาคมขนส่งทางน้ำ
                                            ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                            (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๒
                                            (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                            • ๔.๑๖ รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ
                                             ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                             • ๔.๑๗ รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                              ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                              • ๔.๑๘ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการข้อมูลประวัติอาชญากรรม
                                               ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาเสร็จแล้ว
                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                               • ๔.๑๙ รายงานการพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง True กับ DTAC และการค้าปลีก – ค้าส่ง
                                                (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๑๖ - ๔.๑๙ ค้างมาจากการประชุม
                                                สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                                วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)
                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                • ๔.๒๐ รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) การจัดเก็บรายได้และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมาย และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์
                                                 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๑
                                                 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)
                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                 • ๔.๒๑ รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ
                                                  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๓
                                                  (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕)
                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                  • ๔.๒๒ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การวางแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการจราจรและขนส่ง
                                                   ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                   (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๕
                                                   (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕)
                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                   • ๔.๒๓ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง พิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตาม
                                                    พระราชกำหนด ๓ ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
                                                    ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
                                                    ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                    • ๔.๒๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การตรวจสอบปัญหาการละเลยหรือล่าช้า
                                                     ในการดำเนินคดีกับผู้ถูกคุมขังโดยศาลในคดีอื่น
                                                     ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                     (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๒๓ - ๔.๒๔ ค้างมาจากการประชุม
                                                     สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                                                     วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                     • ๔.๒๕ รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง ปัญหาหนี้สินในครัวเรือน หนี้สินภาครัฐ รวมทั้งค่าครองชีพสูงจากราคาน้ำมัน แก๊ส ไฟฟ้า
                                                      ซึ่งคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                      (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๕
                                                      (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                     • เรื่องด่วน  ผลการพิจารณา
                                                      • ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงในข้อบกพร่องการกำหนดเส้นทางเสด็จ และการถวายความปลอดภัย ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
                                                       (พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ และนางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา เป็นผู้เสนอ)
                                                       (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                       • ๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริงในการสลายการชุมนุม ยุทธภัณฑ์และขั้นตอนสลายการชุมนุมเป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล ซึ่งการชุมนุมโดยสงบ สันติ และปราศจากอาวุธ ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
                                                        (นายชลน่าน ศรีแก้ว เป็นผู้เสนอ)
                                                        (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓)
                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                        • ๓. ญัตติด่วน เรื่อง ให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๐ (๒) ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔๘
                                                         (นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นผู้เสนอ)
                                                         (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)
                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                         • ๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างเส้นทางใหม่จากสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๓ จังหวัดนครพนม ไปยังกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา) โดยการขุดเจาะอุโมงค์ลอดเทือกเขาภูพานที่จังหวัดกาฬสินธุ์ – สกลนคร
                                                          (นายนิยม เวชกามา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                          • ๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่ล้นเกินและขัดต่อหลักนิติธรรมต่อผู้ต้องขังทางการเมือง
                                                           (นายชลน่าน ศรีแก้ว เป็นผู้เสนอ)
                                                           (เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๔ – ๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                                                           ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                           • ๖. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมพิเศษ (อุโมงค์ลอดเทือกเขาภูพาน) จากสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๓ จังหวัดนครพนม ไปยังกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
                                                            (นายศุภชัย โพธิ์สุ เป็นผู้เสนอ)
                                                            (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๒
                                                            (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔)
                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                            • ๗. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบิดเบือนกฎหมายของเจ้าพนักงานในตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเพื่อกลั่นแกล้งต่อผู้ชุมนุมและผู้แสดงความคิดเห็นทางการเมือง
                                                             (นายรังสิมันต์ โรม เป็นผู้เสนอ)
                                                             (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๗
                                                             (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔)
                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                             • ๘. ญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ เชื่อมต่อจากทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ (มอเตอร์เวย์โคราช) ไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๓ จังหวัดนครพนม ผ่านกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม)
                                                              (นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ เป็นผู้เสนอ)
                                                              (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓
                                                              (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕)
                                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                             • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
                                                              • ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาเส้นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
                                                               (นายกรณ์ จาติกวณิช และนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู เป็นผู้เสนอ)
                                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                               • ๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบเพื่อจำหน่ายใบยาสูบ และเพื่อการนำไปสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
                                                                (นายนิยม เวชกามา เป็นผู้เสนอ)
                                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                • ๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตต่อเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบและอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทย
                                                                 (นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                 • ๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่ยาสูบและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น
                                                                  (นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เป็นผู้เสนอ)
                                                                  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑ - ๕.๔ พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                                                                  ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
                                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                  • ๕.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาคดีเงินทอนวัด เพื่อขอความเป็นธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชน
                                                                   (นายนิยม เวชกามา และนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                   • ๕.๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์)
                                                                    สายเพชรบุรี - สุไหงโก-ลก
                                                                    (นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                    • ๕.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องระบบการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ค้าสลากรายย่อย
                                                                     (นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                     • ๕.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
                                                                      (นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ เป็นผู้เสนอ)
                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                      • ๕.๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขนส่งและจัดเก็บสินค้าของท่าเรือ
                                                                       (นางสาวรังสิมา รอดรัศมี เป็นผู้เสนอ)
                                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                       • ๕.๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการมูลสุกรและน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
                                                                        (นางสาวรังสิมา รอดรัศมี เป็นผู้เสนอ)
                                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                        • ๕.๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสุรา สุราพื้นบ้าน และคราฟท์เบียร์
                                                                         (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                         • ๕.๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าเสีย
                                                                          (นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                          • ๕.๑๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัด
                                                                           (นางนาที รัชกิจประการ เป็นผู้เสนอ)
                                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                           • ๕.๑๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการโอนท่าอากาศยานกระบี่ไปสังกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เพื่อยกระดับให้มีความก้าวหน้าและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
                                                                            (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                                            (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๕ - ๕.๑๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                                                                            ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒)
                                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                            • ๕.๑๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาหาบเร่ แผงลอย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
                                                                             (นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                             (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๓
                                                                             (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒)
                                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                             • ๕.๑๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่ ๒ ของประเทศไทย
                                                                              (นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ)
                                                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                              • ๕.๑๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
                                                                               (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                               • ๕.๑๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาทบทวนรายละเอียดของบทบัญญัติในพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
                                                                                (นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เป็นผู้เสนอ)
                                                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                • ๕.๑๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาและศึกษาสัญญาการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในประเทศไทย
                                                                                 (นายซูการ์โน มะทา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                 • ๕.๒๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าโอทอป
                                                                                  (นางสาวสกุณา สาระนันท์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                  • ๕.๒๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการส่งเสริมการอ่านในประเทศไทย
                                                                                   (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                   • ๕.๒๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
                                                                                    (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                                    (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๖ - ๕.๒๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                                                                                    ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
                                                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                    • ๕.๒๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลชีวมาตรส่วนบุคคล
                                                                                     (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นผู้เสนอ)
                                                                                     (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓
                                                                                     (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
                                                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                     • ๕.๒๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกระทรวงศาสนา
                                                                                      (นายสุรทิน พิจารณ์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                                      (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๕
                                                                                      (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
                                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                      • ๕.๒๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและการพัฒนาการปศุสัตว์ของประเทศ
                                                                                       (นายนริศ ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                                       (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๕
                                                                                       (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
                                                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                       • ๕.๒๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์
                                                                                        (นายปดิพัทธ์ สันติภาดา เป็นผู้เสนอ)
                                                                                        (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐
                                                                                        (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒)
                                                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                        • ๕.๒๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ และการวางแผนงานเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
                                                                                         (นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เป็นผู้เสนอ)
                                                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                         • ๕.๒๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเส้นทางรถไฟจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังจังหวัดพังงา
                                                                                          (นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                                          (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๗ – ๕.๒๘ ค้างมาจากการประชุม
                                                                                          สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                                                                                          วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒)
                                                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                          • ๕.๒๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาทบทวนพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
                                                                                           (นายคมเดช ไชยศิวามงคล เป็นผู้เสนอ)
                                                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                           • ๕.๓๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิงที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
                                                                                            (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม และนางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล เป็นผู้เสนอ)
                                                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                            • ๕.๓๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวง การอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง ของ พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเปิดเสรีสุรากลั่น - สุราแช่ (เบียร์)
                                                                                             (นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร