ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  • ๑.๑ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมในประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม  ผลการพิจารณา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   • ๑.๒ รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น (มีนาคม ๒๕๖๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๓  ผลการพิจารณา
    ดาวน์โหลดเอกสาร
   • ๒. รับรองรายงานการประชุม  ผลการพิจารณา
    (ไม่มี)
    • (๓) กระทู้ถาม
     • ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
      • ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การเพิ่มอัตรากำลังของผู้ปฏิบัติงานด้านการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
       พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นผู้ตั้งถาม
       ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
        ผลการพิจารณา
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ๔ ภาค
        นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม
        ถามนายกรัฐมนตรี
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๓.๑.๓ กระทู้ถามเรื่อง การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตแห่งอาเซียน
         นายชลิต แก้วจินดา เป็นผู้ตั้งถาม
         ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
          ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา
         • ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบางส่วน กรณีหยุดเดินรถไฟทางไกลมายังสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)
          นายคำนูณ สิทธิสมาน เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
           ผลการพิจารณา
        • เรื่องด่วน
         • - ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
          (ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑)
           ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
          • ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙
           ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว
            ผลการพิจารณา
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ กรณีศึกษาองค์ความรู้และแนวคิดจากประสบการณ์ของต่างประเทศ สมาพันธรัฐเยอรมันและสาธารณรัฐเกาหลี
            ซึ่งคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำพิจารณาเสร็จแล้ว
             ผลการพิจารณา
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ : กรณีการศึกษาโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ประเทศไทย
             ซึ่งคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำพิจารณาเสร็จแล้ว
              ผลการพิจารณา
             ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา  ผลการพิจารณา
             (ไม่มี)
             • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
              • - ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน ๖ ครั้ง และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
               (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
                ผลการพิจารณา
               ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๗. เรื่องอื่นๆ
              หมายเหตุ :

              1. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงค์ต่อประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาผู้ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมวุฒิสภาล่วงหน้า พร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ ณ จุดรับแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ตั้งแต่เวลา 08.15 นาฬิกา จนครบจำนวน 10 คน หรือเมื่อถึงเวลา 08.45 นาฬิกา

              2. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

              สำนักการประชุม
              กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
              โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
              โทรสาร