ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม
   (ไม่มี)
   • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
    • ๒.๑ รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา
     • (๑) ลงมติอนุมัติพระราชกำหนด จำนวน ๒ ฉบับ
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • (๑.๑) พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖
       • (๑.๒) พระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๖๖
       • (๒) รับทราบรายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
        ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๒.๒ รับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๒.๓ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๒.๔ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕ และรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕  ผลการพิจารณา
          รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช ประจำปี 2565
          รายงานกตป. (กสทช.)
          • ๒.๕ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๒.๖ รับทราบรายงานตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจำปี ๒๕๖๕
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๒.๗ รับทราบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  ผลการพิจารณา
             (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๒ - ๒.๗ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖)
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๒.๘ รับทราบรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจำปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔  ผลการพิจารณา
              (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖)
              รายงานข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงฯ ปี 63
              รายงานข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงฯ ปี 64
             • (๓) รับรองรายงานการประชุม
              (ไม่มี)
              • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
               (ไม่มี)
               • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
                • ๕.๑ ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
                 (นางสาวรุจิภา ภีระ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๑,๖๕๐ คน เป็นผู้เสนอ)
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • ๕.๒ ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
                  (นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • ๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ  ผลการพิจารณา
                   (นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เป็นผู้เสนอ)
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • ๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาผลประโยชน์ของการมีกฎหมายควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทความเป็นจริงในประเทศไทย
                    (นายไผ่ ลิกค์ เป็นผู้เสนอ)
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๕.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ (El Nino) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค การเกษตร และผลกระทบต่อเนื่องอื่น ๆ
                     (นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ)
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • ๕.๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์จริง ป้องกันปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์และคอร์รัปชัน
                      (นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ เป็นผู้เสนอ)
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • ๕.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการมอบหน้าที่การให้บริการไฟฟ้า อำเภอสัตหีบ จากกิจการไฟฟ้า สวัสดิการ สัมปทาน กองทัพเรือ ไปเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรง
                       (นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ เป็นผู้เสนอ)
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๕.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการกำหนดแผนป้องกันและมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
                        (นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช เป็นผู้เสนอ)
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • ๕.๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลตลาดทุนและของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากกรณี บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
                         (นายจุลพงศ์ อยู่เกษ เป็นผู้เสนอ)
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • ๕.๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๑๔ (๒) ในส่วนข้อห้ามการออกโฉนดที่ดินสำหรับที่เขาและที่ภูเขา
                          (นายทรงยศ รามสูต เป็นผู้เสนอ)
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • ๕.๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา ติดตามและส่งเสริมการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี
                           (นายรอมฎอน ปันจอร์ เป็นผู้เสนอ)
                           (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑ - ๕.๑๑ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖)
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                           • ๕.๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหาแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบก เพื่อให้มีความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและประชาชน และป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์
                            (นางสาวนิตยา มีศรี เป็นผู้เสนอ)
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • ๕.๑๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่มีมาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความรุนแรงขึ้นจากสภาพภูมิอากาศอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น
                             (นายสฤษดิ์ บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ)
                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • ๕.๑๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ตรวจสอบ กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ (El Nino)
                              (นายวิชัย สุดสวาสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • ๕.๑๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ตรวจสอบและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ (El Nino)
                               (นายนิติพล ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ)
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • ๕.๑๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง การคาดการณ์ผลกระทบ และแนวทางการปรับตัวและรับมือ
                                (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                • ๕.๑๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำและต้นทุนสูง
                                 (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                 • ๕.๑๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำแล้ง
                                  (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                  • ๕.๑๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและลุ่มน้ำทะเลสาบอื่น ๆ อย่างยั่งยืน
                                   (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                   • ๕.๒๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน
                                    (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                    • ๕.๒๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่ ๒ ของประเทศไทย หรือการสร้างแนวป้องกันกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ประสบปัญหากำลังจะจมบาดาล
                                     (นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ)
                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                     • ๕.๒๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๑๔ (๒) และ (๓) ในส่วนของข้อห้ามของประเภทที่ดินที่มิให้ออกโฉนดที่ดิน
                                      (นายพิพิธ รัตนรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
                                      (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๒ - ๕.๒๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖)
                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                      • ๕.๒๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณาหามาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
                                       (นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล เป็นผู้เสนอ)
                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                       • ๕.๒๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
                                        (นายปารมี ไวจงเจริญ เป็นผู้เสนอ)
                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                        • ๕.๒๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางแก้ไขป้องกันปัญหาการทุจริตฉ้อโกง กรณี บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
                                         (นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เป็นผู้เสนอ)
                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                         • ๕.๒๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและเสนอแนะการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการประมงทั้งระบบให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ประกอบการประมงและกิจการต่อเนื่อง และสอดรับกับพันธกรณีระหว่างประเทศ
                                          (นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม เป็นผู้เสนอ)
                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                          • ๕.๒๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและเสนอแนวทางกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
                                           (นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ เป็นผู้เสนอ)
                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                           • ๕.๒๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหายาสูบและยาเส้นราคาตกต่ำ
                                            (นายจักรัตน์ พั้วช่วย เป็นผู้เสนอ)
                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                            • ๕.๒๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเกิดความเสียหายอย่างมากจากบริษัทที่ยื่นงบการเงินผิดปรกติ
                                             (นายอนุชา บูรพชัยศรี กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                             • ๕.๓๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการจ้างงานและเพิ่มทักษะแรงงาน
                                              (นายวิทยา แก้วภราดัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                              • ๕.๓๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน
                                               (นายอนุชา บูรพชัยศรี กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                               • ๕.๓๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพสูง
                                                (นายวิทยา แก้วภราดัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                • ๕.๓๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
                                                 (นายพริษฐ์ วัชรสินธุ เป็นผู้เสนอ)
                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                 • ๕.๓๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการควบคุมฝูงชน และแสวงหาข้อเท็จจริงการสลายการชุมนุม อันเนื่องมาจากเหตุการณ์การชุมนุมของเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕
                                                  (นายปิยรัฐ จงเทพ เป็นผู้เสนอ)
                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                  • ๕.๓๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษากระบวนการสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
                                                   (นายซาการียา สะอิ เป็นผู้เสนอ)
                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                   • ๕.๓๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ
                                                    (นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล เป็นผู้เสนอ)
                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                    • ๕.๓๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ
                                                     (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                     (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๓ - ๕.๓๗ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖)
                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                    • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
                                                     (ไม่มี)
                                                     • (๗) เรื่องอื่นๆ
                                                      (ถ้ามีเรื่องค้างการพิจารณามาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖)
                                                      หมายเหตุ :

                                                      ๑. การปรึกษาหารือ

                                                         สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือ ให้ยื่นแบบการแจ้งความจำนงขอปรึกษาหารือฯ กับเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๕๐ นาฬิกา โดยจะเริ่มปรึกษาหารือตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

                                                      ๒. การแจ้งนัดประชุมและการเผยแพร่เอกสารการประชุมได้ดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๑

                                                         การนัดประชุมได้แจ้งให้สมาชิกทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว และท่านสมาชิกสามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ โดยการสแกน QR Code หรือทาง www.parliament.go.th

                                                      สำนักการประชุม
                                                      กลุ่มงานระเบียบวาระ
                                                      โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
                                                      www.parliament.go.th