ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔
ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม
   • ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา  ผลการพิจารณา
    • ๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป
     • ๑.๒.๑ กระทู้ถามที่ ๕๓๓ เรื่อง ขอให้ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสู่ไร่นา
      ให้กับประชาชน
       ผลการพิจารณา
      (นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
      ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๑.๒.๒ กระทู้ถามที่ ๕๓๕ เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ  ผลการพิจารณา
       (นางผ่องศรี แซ่จึง เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
       ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๑.๒.๓ กระทู้ถามที่ ๕๓๖ เรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหาที่ดินที่เกิดจากหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓)  ผลการพิจารณา
        (นายเดชทวี ศรีวิชัย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
        ถาม นายกรัฐมนตรี
        ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ  ผลการพิจารณา
        • ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๖๐ เรื่อง การขอยกเว้นหรือลดค่าเช่าสถานที่บริเวณพื้นที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง
         (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
         ถาม นายกรัฐมนตรี
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๖๑ เรื่อง การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณ
          สี่แยกหัวโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
          (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
          ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๖๗ เรื่อง การก่อสร้างฝายชะลอน้ำกั้นแม่น้ำสงครามเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง
           (นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
           ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๖๘ เรื่อง ขอให้ก่อสร้างถนนเพื่อขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร จากบ้านคำเม็ก ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน
            ถึงบ้านเหล่าใหญ่ อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
            (นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
            ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๑.๓.๕ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๖๙ การจัดทำโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) จังหวัดศรีสะเกษ
             (นางผ่องศรี แซ่จึง เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
             ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๑.๓.๖ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๗๐ เรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหาที่ดิน โดยการออกเอกสารสิทธิการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินในตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
              (นายรังสรรค์ มณีรัตน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
              ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
              ดาวน์โหลดเอกสาร
            • เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน
             • ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ปัญหาสำคัญของประเทศที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
              เรื่อง ปัญหาอุทกภัย และปัญหาการกราดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดหนองบัวลำภู
               ผลการพิจารณา
              (นายชลน่าน ศรีแก้ว เป็นผู้เสนอ)
              • ๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ อย่างเป็นระบบและยั่งยืน  ผลการพิจารณา
               (นายสุทัศน์ เงินหมื่น และนายวุฒิพงษ์ นามบุตร เป็นผู้เสนอ)
               ดาวน์โหลดเอกสาร
               • ๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้พิจารณาศึกษาปัญหาการก่อเหตุกราดยิงหมู่ที่จังหวัดหนองบัวลำภู และหาแนวทางแก้ไข  ผลการพิจารณา
                (นายสุทัศน์ เงินหมื่น เป็นผู้เสนอ)
                • ๔. ญัตติด่วน เรื่อง ปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดศรีสะเกษ โดยขอให้ส่งรัฐบาลแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน  ผลการพิจารณา
                 (นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เป็นผู้เสนอ)
                 • ๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลาง โดยขอให้ส่งรัฐบาลแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน  ผลการพิจารณา
                  (นายภราดร ปริศนานันทกุล เป็นผู้เสนอ)
                  • ๖. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขและเยียวยาปัญหาน้ำท่วม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ผลการพิจารณา
                   (นายปดิพัทธ์ สันติภาดา เป็นผู้เสนอ)
                   • ๗. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการป้องกันและปฏิรูปตำรวจและระบบราชการเพื่อป้องกันการกราดยิงที่เกิดขึ้นลักษณะเดียวกันกับที่จังหวัดหนองบัวลำภู  ผลการพิจารณา
                    (นายรังสิมันต์ โรม เป็นผู้เสนอ)
                    • ๘. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขและเยียวยาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ทุ่งรับน้ำลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่างและแม่น้ำท่าจีน  ผลการพิจารณา
                     (นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ)
                     • ๙. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาถอดบทเรียนจากเหตุกราดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการแก้ปัญหาการบำบัดสารเสพติดสุขภาพจิต ให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ครอบคลุมทุกท้องถิ่น ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั่วประเทศ ลดอันตรายแบบองค์รวม ให้แก่สังคมไทย  ผลการพิจารณา
                      (นายบัญญัติ เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ)
                      (เรื่องลำดับที่ ๑ – ๙ พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔
                      ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
                      • ๒.๑ รับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
                       ร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๔ ฉบับ
                        ผลการพิจารณา
                       • (๑) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                        ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
                        ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • (๒) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • (๓) ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • (๔) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                           (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับ
                           การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒๗ วรรคสอง ประกอบข้อ ๑๐๕ วรรคสี่)
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • ๒.๒ รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวกับข้อสังเกต
                           ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สภาผู้แทนราษฎร
                            ผลการพิจารณา
                           (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับ
                           การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒๗ วรรคสอง ประกอบข้อ ๑๐๕ วรรคสี่)
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                           • ๒.๓ รับทราบรายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
                            (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับ
                            การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒๗ วรรคสอง ประกอบข้อ ๑๐๕ วรรคสี่)
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • ๒.๔ รับทราบผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง ราคาหนังสัตว์โค – กระบือตกต่ำ
                             ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร
                              ผลการพิจารณา
                             (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับ
                             การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ วรรคสี่)
                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • ๒.๕ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ผลการพิจารณา
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • ๒.๖ รับทราบรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ ๑๑-๑๓/๒๕๖๕  ผลการพิจารณา
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • ๒.๗ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ผลการพิจารณา
                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                • ๒.๘ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ และรายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔
                                 (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๕ - ๒.๘ ค้างมาจากการประชุม
                                 สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                 วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
                                 2.31 เล่ม 2 กตป
                                 2.35 กสทช.
                                 • ๒.๙ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ สภาองค์กรของผู้บริโภค
                                  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๒
                                  (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                  • ๒.๑๐ รับทราบรายงานตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจำปี ๒๕๖๔
                                   (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๖
                                   (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)
                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                   • ๒.๑๑ รับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                    • ๒.๑๒ รับทราบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                     • ๒.๑๓ รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ ๑๕ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕)
                                      (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๑๑ - ๒.๑๓ ค้างมาจากการประชุม
                                      สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                      วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)
                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                      • ๒.๑๔ รับทราบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                       • ๒.๑๕ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๔ กองทุนการออมแห่งชาติ
                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                        • ๒.๑๖ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                         • ๒.๑๗ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๔ ศาลรัฐธรรมนูญ
                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                          • ๒.๑๘ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน
                                           สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                                           (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๑๔ - ๒.๑๘ ค้างมาจากการประชุม
                                           สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                                           วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                           • ๒.๑๙ รับทราบรายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                           • (๓) รับรองรายงานการประชุม
                                            • - รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)  ผลการพิจารณา
                                             ครั้งที่ ๑๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
                                             ครั้งที่ ๑๘ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
                                             ครั้งที่ ๑๙ วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
                                             ครั้งที่ ๒๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
                                             ครั้งที่ ๒๑ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
                                             ครั้งที่ ๒๒ วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕
                                            • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
                                             • ๔.๑ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริง
                                              กรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่
                                              ซึ่งคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                              (เลื่อนขึ้นมาเพื่อพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔
                                              ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อให้ที่ประชุมลงมติ)
                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                              • ๔.๒ รายงานการศึกษา เรื่อง เทคโนโลยี ๕G
                                               ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                               • ๔.๓ รายงานการศึกษา เรื่อง การเกษตรยุคใหม่ของประเทศไทย The Next Generation Farming of Thailand
                                                ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                • ๔.๔ รายงานการศึกษา เรื่อง การศึกษา TELEMEDICINE ในประเทศไทย
                                                 ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                 (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๒ – ๔.๔ ค้างมาจากการประชุม
                                                 สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                                                 วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                 • ๔.๕ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบของประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์ จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งมาตรการทวงคืนผืนป่าของภาครัฐ
                                                  ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                  • ๔.๖ รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
                                                   ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                   • ๔.๗ รายงานผลการพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่
                                                    ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                    • ๔.๘ รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ
                                                     ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                     • ๔.๙ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาปรับปรุง แก้ไข กฎหมายด้านความมั่นคง
                                                      ซึ่งคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                      • ๔.๑๐ รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษาและแก้ไขปัญหารถรับจ้างสาธารณะ
                                                       ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                       (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๕ – ๔.๑๐ ค้างมาจากการประชุม
                                                       สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                                       วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                       • ๔.๑๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                        ซึ่งคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                        • ๔.๑๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
                                                         ซึ่งคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                         • ๔.๑๓ รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การจัดตั้งกระทรวงการข้าว
                                                          ซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว
                                                          (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๑๑ – ๔.๑๓ ค้างมาจากการประชุม
                                                          สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                                          วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                          • ๔.๑๔ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ
                                                           ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                           (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๐
                                                           (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                           • ๔.๑๕ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การคมนาคมขนส่งทางน้ำ
                                                            ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                            (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๒
                                                            (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                            • ๔.๑๖ รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ
                                                             ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                             • ๔.๑๗ รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                              ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                              • ๔.๑๘ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการข้อมูลประวัติอาชญากรรม
                                                               ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                               • ๔.๑๙ รายงานการพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง True กับ DTAC และการค้าปลีก – ค้าส่ง
                                                                (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๑๖ - ๔.๑๙ ค้างมาจากการประชุม
                                                                สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                                                วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)
                                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                • ๔.๒๐ รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) การจัดเก็บรายได้และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมาย และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์
                                                                 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                                 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๑
                                                                 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)
                                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                 • ๔.๒๑ รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ
                                                                  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                                  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๓
                                                                  (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕)
                                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                  • ๔.๒๒ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การวางแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการจราจรและขนส่ง
                                                                   ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                                   (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๕
                                                                   (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕)
                                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                   • ๔.๒๓ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง พิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตาม
                                                                    พระราชกำหนด ๓ ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
                                                                    ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
                                                                    ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                    • ๔.๒๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การตรวจสอบปัญหาการละเลยหรือล่าช้า
                                                                     ในการดำเนินคดีกับผู้ถูกคุมขังโดยศาลในคดีอื่น
                                                                     ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                                     (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๒๓ - ๔.๒๔ ค้างมาจากการประชุม
                                                                     สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                                                                     วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
                                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                     • ๔.๒๕ รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง ปัญหาหนี้สินในครัวเรือน หนี้สินภาครัฐ รวมทั้งค่าครองชีพสูงจากราคาน้ำมัน แก๊ส ไฟฟ้า
                                                                      ซึ่งคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                     • เรื่องด่วน
                                                                      • ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงในข้อบกพร่องการกำหนดเส้นทางเสด็จ และการถวายความปลอดภัย ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
                                                                       (พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ และนางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา เป็นผู้เสนอ)
                                                                       (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
                                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                       • ๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริงในการสลายการชุมนุม ยุทธภัณฑ์และขั้นตอนสลายการชุมนุมเป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล ซึ่งการชุมนุมโดยสงบ สันติ และปราศจากอาวุธ ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
                                                                        (นายชลน่าน ศรีแก้ว เป็นผู้เสนอ)
                                                                        (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓)
                                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                        • ๓. ญัตติด่วน เรื่อง ให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๐ (๒) ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔๘
                                                                         (นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นผู้เสนอ)
                                                                         (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)
                                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                         • ๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างเส้นทางใหม่จากสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๓ จังหวัดนครพนม ไปยังกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา) โดยการขุดเจาะอุโมงค์ลอดเทือกเขาภูพานที่จังหวัดกาฬสินธุ์ – สกลนคร
                                                                          (นายนิยม เวชกามา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                          • ๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่ล้นเกินและขัดต่อหลักนิติธรรมต่อผู้ต้องขังทางการเมือง
                                                                           (นายชลน่าน ศรีแก้ว เป็นผู้เสนอ)
                                                                           (เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๔ – ๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                                                                           ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
                                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                           • ๖. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมพิเศษ (อุโมงค์ลอดเทือกเขาภูพาน) จากสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๓ จังหวัดนครพนม ไปยังกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
                                                                            (นายศุภชัย โพธิ์สุ เป็นผู้เสนอ)
                                                                            (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๒
                                                                            (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔)
                                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                            • ๗. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบิดเบือนกฎหมายของเจ้าพนักงานในตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเพื่อกลั่นแกล้งต่อผู้ชุมนุมและผู้แสดงความคิดเห็นทางการเมือง
                                                                             (นายรังสิมันต์ โรม เป็นผู้เสนอ)
                                                                             (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๗
                                                                             (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔)
                                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                             • ๘. ญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ เชื่อมต่อจากทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ (มอเตอร์เวย์โคราช) ไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๓ จังหวัดนครพนม ผ่านกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม)
                                                                              (นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                              (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓
                                                                              (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕)
                                                                              ดาวน์โหลดเอกสาร