ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
  • ๑.๑ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  ผลการพิจารณา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   • ๑.๒ รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)  ผลการพิจารณา
    ดาวน์โหลดเอกสาร
    • ๑.๓ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ เรื่อง  ผลการพิจารณา
     - รับทราบผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๗๕ วรรคสอง (๖) ของคณะกรรมาธิการ ตสร. จำนวน ๔ ฉบับ
     ๑) ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
     ๒) ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
     ๓) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
     ๔) ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    • ๒. รับรองรายงานการประชุม
     • - รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา
      ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
      ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
      ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และ
      ครั้งที่ ๔ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
       ผลการพิจารณา
     • (๓) กระทู้ถาม
      • ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
       • ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ความพร้อมรับการตรวจประเมินมาตรฐานทางทะเลจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)
        พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม
        ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตแห่งอาเซียน
         นายชลิต แก้วจินดา เป็นผู้ตั้งถาม
         ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
         (กระทู้ถาม ลำดับที่ ๓.๑.๑ และ ๓.๑.๒ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖)
          ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขเยียวยาบุคลากรสาธารณสุขหลังการถ่ายโอน รพ.สต.
          นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม
          ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
          (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
           ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๓.๑.๔ กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางเชาวน์ปัญญา (ไอคิว) ของคนไทย
           นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม
           ถามนายกรัฐมนตรี
           เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖)
            ผลการพิจารณา
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๓.๑.๕ กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ “ภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน”
            นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นผู้ตั้งถาม
            ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
            (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
             ผลการพิจารณา
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๓.๑.๖ กระทู้ถาม เรื่อง สอบถามผลการดำเนินงานและความคืบหน้าของคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมาย
             นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นผู้ตั้งถาม
             ถามนายกรัฐมนตรี
              ผลการพิจารณา
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๓.๑.๗ กระทู้ถาม เรื่อง การมีกฎหมายคุณธรรมเพื่อกระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
              พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นผู้ตั้งถาม
              ถามนายกรัฐมนตรี
              (กระทู้ถาม ลำดับที่ ๓.๑.๖ และ ๓.๑.๗ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
               ผลการพิจารณา
              ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา
              • ๓.๒.๑ การแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงบวชและจัดตั้งศูนย์กฎหมายเพื่อคณะสงฆ์
               พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร เป็นผู้ตั้งถาม
               ถามนายกรัฐมนตรี
                ผลการพิจารณา
             • เรื่องด่วน  ผลการพิจารณา
              (ถ้ามี)
              • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
               • ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพิจารณาศึกษา ขับเคลื่อน เร่งรัดการปฏิรูประบบทันตสาธารณสุขไทย และการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรม
                ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว
                 ผลการพิจารณา
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                • ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบและโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของกองทัพ
                 ซึ่งคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐพิจารณาเสร็จแล้ว
                  ผลการพิจารณา
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • ๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูปการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
                  ซึ่งคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว
                   ผลการพิจารณา
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • ๔.๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้บริบทการศึกษาของไทย
                   ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนพิจารณาเสร็จแล้ว
                    ผลการพิจารณา
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • ๔.๕ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การนำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยมาพัฒนาการศึกษาและมหาวิทยาลัยไทย
                    ซึ่งกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว
                     ผลการพิจารณา
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๔.๖ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนแผนระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ของประเทศไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
                     ซึ่งคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว
                      ผลการพิจารณา
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
                     (ไม่มี)
                     • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
                     • ๗. เรื่องอื่นๆ
                     หมายเหตุ :

                     1. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาให้แสดงความประสงค์ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวันประชุมที่มีวาระการพิจารณากระทู้ถามเป็นหนังสือระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จุดรับกระทู้ถาม
                     ด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา

                     2. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

                     สำนักการประชุม
                     กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
                     โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
                     โทรสาร