ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
หมายเหตุ :

๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงค์ต่อประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาผู้ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมวุฒิสภาล่วงหน้าพร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ ณ จุดรับแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา จนครบ ๑๕ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
๒. เรื่องด่วนที่ ๑ - ๓ เป็นเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
๓. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

สำนักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
https://www.senate.go.th