ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
  • ๑.๑ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ การดำเนินการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  ผลการพิจารณา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   • ๑.๒ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
    ดาวน์โหลดเอกสาร
    • ๑.๓ รับทราบ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมาธิการ ในสัดส่วนประธานคณะอนุกรรมาธิการ ซึ่งทำหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของคณะกรรมาธิการการศึกษา ในคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๗๕  ผลการพิจารณา
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     • ๑.๔ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๒ เรื่อง
      ๑. รับทราบผลการพิจารณารายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสภาผู้แทนราษฎร (ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานดังกล่าวแล้ว)
      ๒. รับทราบกรณีขอเชิญชวนสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรในวงงานวุฒิสภาร่วมบริจาคเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบมหันตภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศตุรกีและประเทศซีเรียเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยสมาชิกวุฒิสภาสามารถบริจาคเงินได้ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ชั้น ๒ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๓ ถึงวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ได้แจ้งไว้ในแอปพลิเคชันไลน์ (Application Line)
       ผลการพิจารณา
     • ๒. รับรองรายงานการประชุม
      (ไม่มี)
      • (๓) กระทู้ถาม
       • ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
        • ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขเยียวยาบุคลากรสาธารณสุขหลังการถ่ายโอน รพ.สต.
         นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม
         ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
         (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖)
          ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง สอบถามผลการดำเนินงานและความคืบหน้าของคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมาย
          นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นผู้ตั้งถาม
          ถามนายกรัฐมนตรี
           ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การมีกฎหมายคุณธรรมเพื่อกระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
           พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นผู้ตั้งถาม
           ถามนายกรัฐมนตรี
            ผลการพิจารณา
           ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา (ถ้ามี)
           • ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงบวชและจัดตั้งศูนย์กฎหมายเพื่อคณะสงฆ์
            พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร เป็นผู้ตั้งถาม
            ถามนายกรัฐมนตรี
             ผลการพิจารณา
          • เรื่องด่วน
           • ๑. ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ..ศ ....
            ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
            (เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ นับแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
             ผลการพิจารณา
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๒. ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
             (ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘)
              ผลการพิจารณา
             ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
             • - รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)”
              ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนพิจารณาเสร็จแล้ว
               ผลการพิจารณา
              ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
              (ไม่มี)
              • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
               • - ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน ๑๔ ครั้ง และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
                (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
                 ผลการพิจารณา
                ดาวน์โหลดเอกสาร
               • ๗. เรื่องอื่นๆ
                (ถ้ามี)
                หมายเหตุ :

                1. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาให้แสดงความประสงค์ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวันประชุมที่มีวาระการพิจารณากระทู้ถามเป็นหนังสือระหว่างเวลา 08.30 - 09.00 นาฬิกา ณ จุดรับกระทู้ถามด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา

                2. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

                สำนักการประชุม
                กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
                โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
                โทรสาร