ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม
   • ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา  ผลการพิจารณา
    • ๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป
     • ๑.๒.๑ กระทู้ถามที่ ๐๑๓ เรื่อง ปัญหาการก่อสร้างรถไฟทางคู่โครงการสายกรุงเทพ - หัวหินช่วงจังหวัดราชบุรีล่าช้า  ผลการพิจารณา
      (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
      ถาม นายกรัฐมนตรี
      (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖)
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๑.๒.๒ กระทู้ถามที่ ๐๐๗ เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างยั่งยืน  ผลการพิจารณา
       (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
       ถาม นายกรัฐมนตรี
       (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖)
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๑.๒.๓ กระทู้ถามที่ ๐๒๒ เรื่อง การแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน หรือบุคคลใด มีพฤติการณ์ขายสินค้าหรือบริการบริเวณถนนหรือสี่แยกจราจรอันส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของทั้งผู้ขายและประชาชนโดยทั่วไป  ผลการพิจารณา
        (นายณัฐวุฒิ บัวประทุม เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
        ถาม นายกรัฐมนตรี
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๑.๒.๔ กระทู้ถามที่ ๐๒๕ เรื่อง ปัญหาน้ำแห้ง จนเรือโดยสารข้ามฟาก ท่าน้ำเจดีย์ - ตลาดปากน้ำ ต้องหยุดให้บริการ  ผลการพิจารณา
         (นายบุญเลิศ แสงพันธุ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
         ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๑.๒.๕ กระทู้ถามที่ ๐๒๙ เรื่อง ขอให้พิจารณายกเลิกการกำหนดให้เขตพื้นที่เขตหนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง คลองสามวา และเขตอื่น ๆ โดยรอบ เป็นพื้นที่รับน้ำโซนตะวันออกของกรุงเทพมหานคร และพิจารณาทบทวนการปรับเปลี่ยนสีผังเมืองในเขตพื้นที่ดังกล่าวเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น  ผลการพิจารณา
          (นายธีรัจชัย พันธุมาศ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
          ถาม นายกรัฐมนตรี
          ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ
          • ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๐๐๖ เรื่อง ปัญหาช้างป่าที่ส่งผลกระทบกับประชาชนในจังหวัดระยอง  ผลการพิจารณา
           (นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
           ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖)
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๐๒๔ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม และปัญหาความล่าช้าในการดำเนินงานของงบประมาณงบกลาง เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม  ผลการพิจารณา
            (นางสาวปวิตรา จิตตกิจ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
            ถาม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๐๒๕ เรื่อง แนวทางในการแก้ไขปัญหาสิทธิบัตรทอง จำนวนคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นในกรุงเทพมหานครและศูนย์ให้บริการ
             ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่เพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชนอย่างครอบคลุม
              ผลการพิจารณา
             (นางสาวปวิตรา จิตตกิจ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
             ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
             (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๑.๓.๒ - ๑.๓.๓ เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖)
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๐๑๔ เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสนามบินพัทลุง จังหวัดพัทลุง  ผลการพิจารณา
              (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
              ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๑.๓.๕ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๐๑๕ เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทะเลสาบพัทลุง  ผลการพิจารณา
               (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
               ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
               ดาวน์โหลดเอกสาร
               • ๑.๓.๖ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๐๒๙ เรื่อง ขอให้ขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงเวลา ๐๔.๐๐ นาฬิกา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  ผลการพิจารณา
                (นายเฉลิมพงศ์ แสงดี เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
                ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
                ดาวน์โหลดเอกสาร
              • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
               • ๒.๑ รับทราบร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ และร่างแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  ผลการพิจารณา
                (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖)
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                • ๒.๒ รับทราบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง  ผลการพิจารณา
                 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖)
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                • (๓) รับรองรายงานการประชุม
                 (ไม่มี)
                 • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
                  (ถ้ามีเรื่องค้างการพิจารณามาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖)
                  • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
                   • ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย  ผลการพิจารณา
                    (นายปารมี ไวจงเจริญ เป็นผู้เสนอ)
                    (พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖)
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและเสนอแนะการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการประมงทั้งระบบให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ประกอบการประมงและกิจการต่อเนื่อง และสอดรับกับพันธกรณีระหว่างประเทศ  ผลการพิจารณา
                     (นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม เป็นผู้เสนอ)
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • ๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหายาสูบและยาเส้นราคาตกต่ำ  ผลการพิจารณา
                      (นายจักรัตน์ พั้วช่วย เป็นผู้เสนอ)
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • ๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการจ้างงานและเพิ่มทักษะแรงงาน  ผลการพิจารณา
                       (นายวิทยา แก้วภราดัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๕.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน  ผลการพิจารณา
                        (นายอนุชา บูรพชัยศรี กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • ๕.๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพสูง  ผลการพิจารณา
                         (นายวิทยา แก้วภราดัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • ๕.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
                          (นายพริษฐ์ วัชรสินธุ เป็นผู้เสนอ)
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • ๕.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการควบคุมฝูงชน และแสวงหาข้อเท็จจริงการสลายการชุมนุม อันเนื่องมาจากเหตุการณ์การชุมนุมของเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕
                           (นายปิยรัฐ จงเทพ เป็นผู้เสนอ)
                           (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒ - ๕.๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖)
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                           • ๕.๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการดูแลเด็ก เยาวชนและความมั่นคงของสถาบันครอบครัว
                            (นายวิทยา แก้วภราดัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                            (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖)
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • ๕.๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตพื้นที่ของส่วนราชการทั่วประเทศ
                             (นายวิรัช พิมพะนิตย์ เป็นผู้เสนอ)
                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • ๕.๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเชื่อมสะพานเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมภูมิภาคระหว่างฝั่งอันดามันและอ่าวไทย
                              (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • ๕.๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมประมงไทย  ผลการพิจารณา
                               (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • ๕.๑๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิงที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
                                (นายสรรเพชญ บุญญามณี เป็นผู้เสนอ)
                                (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๐ - ๕.๑๓ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖)
                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                • ๕.๑๔ ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                 (นายพริษฐ์ วัชรสินธุ เป็นผู้เสนอ)
                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                 • ๕.๑๕ ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
                                  (นายศักดิ์ดา แสนมี่ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๒,๘๘๘ คน เป็นผู้เสนอ)
                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                  • ๕.๑๖ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                   (นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๙๒,๙๗๘ คน เป็นผู้เสนอ)
                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                   • ๕.๑๗ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                    (นายเจริญ เจริญชัย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๙๔๒ คน เป็นผู้เสนอ)
                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                    • ๕.๑๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบาดาลและปัญหาน้ำบาดาลคุณภาพต่ำ
                                     (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                     • ๕.๑๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลเบา
                                      (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                      • ๕.๒๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาลักลอบขโมยสายไฟฟ้า
                                       (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                       • ๕.๒๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีผู้ลี้ภัยจากการสู้รบในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ๙ แห่ง ในประเทศไทยและผู้หนีภัยจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทย-พม่า
                                        (นายมานพ คีรีภูวดล และนางสาวธิษะณา ชุณหะวัณ เป็นผู้เสนอ)
                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                        • ๕.๒๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาการลักลอบตัดไม้หวงห้ามในเขตพื้นที่ส่วนราชการ
                                         (นายวิรัช พิมพะนิตย์ เป็นผู้เสนอ)
                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                         • ๕.๒๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ
                                          (นายธนา กิจไพบูลย์ชัย เป็นผู้เสนอ)
                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                          • ๕.๒๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไข รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน  ผลการพิจารณา
                                           (นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร เป็นผู้เสนอ)
                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                           • ๕.๒๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการอยู่ร่วมกันของสังคมในยุคปัญญาประดิษฐ์ และโลกาอัตโนมัติ
                                            (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เป็นผู้เสนอ)
                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                            • ๕.๒๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนปีงบประมาณให้เหมาะสมแก่ฤดูกาลเพื่อการแก้ไขปัญหาทางสังคม การลงทุน และการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
                                             (นายทรงยศ รามสูต เป็นผู้เสนอ)
                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                             • ๕.๒๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพง
                                              (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                              • ๕.๒๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำประปาทั้งระบบ
                                               (นางสาวรภัสสรณ์ นิยะโมสถ เป็นผู้เสนอ)
                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                               • ๕.๒๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนหน้าที่การให้บริการไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการของกองทัพไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมถึงการถ่ายโอนธุรกิจต่าง ๆ ของกองทัพไปอยู่ในความดูแลของรัฐบาล
                                                (นางสาวเบญจา แสงจันทร์ เป็นผู้เสนอ)
                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                • ๕.๓๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                 (นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช และนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                 • ๕.๓๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตั้งกองทุนรักษาป่าต้นน้ำ
                                                  (นายทรงยศ รามสูต เป็นผู้เสนอ)
                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                  • ๕.๓๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา เรื่องการสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                                                   (นายชัชวาลล์ คงอุดม เป็นผู้เสนอ)
                                                   (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๔ - ๕.๓๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖)
                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                   • ๕.๓๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
                                                    (นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ เป็นผู้เสนอ)
                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                    • ๕.๓๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาศึกษาการแยกกัญชงออกจากกฎหมายว่าด้วยกัญชาให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
                                                     (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                     • ๕.๓๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจังหวัดพื้นที่ในเขตป่าสงวนเพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติของอธิบดี ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
                                                      (นายทรงยศ รามสูต เป็นผู้เสนอ)
                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                      • ๕.๓๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้คณะกรรมาธิการการแรงงานพิจารณาการจัดตั้งสภาแรงงานจังหวัดสำหรับลูกจ้างและนายจ้างภายในจังหวัด  ผลการพิจารณา
                                                       (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                       (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๓ - ๕.๓๖ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖)
                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                       • ๕.๓๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการขอใช้ที่ดินราชพัสดุสนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ ในความครอบครองของกองทัพอากาศ เพื่อใช้เป็นสวนสาธารณะในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน
                                                        (นายเชตวัน เตือประโคน เป็นผู้เสนอ)
                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                        • ๕.๓๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและจัดทำมาตรการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู และเยียวยากรณีน้ำมันรั่วไหลทางทะเล
                                                         (นายกฤช ศิลปชัย เป็นผู้เสนอ)
                                                         (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๗ - ๕.๓๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖)
                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                         • ๕.๓๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่าและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน
                                                          (นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ เป็นผู้เสนอ)
                                                          (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)
                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                         • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
                                                          (ไม่มี)
                                                          • (๗) เรื่องอื่นๆ
                                                           (ถ้ามี)
                                                           หมายเหตุ :

                                                           ๑. การปรึกษาหารือ

                                                              สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือ ให้ยื่นแบบการแจ้งความจำนงขอปรึกษาหารือฯ กับเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๕๐ นาฬิกา โดยจะเริ่มปรึกษาหารือตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

                                                           ๒. กระทู้ถามสดด้วยวาจา

                                                              ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประสงค์ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาแสดงความจำนงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันประชุมที่มีวาระการตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาก่อนเริ่มประชุม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ นาฬิกา โดยการสแกน QR Code หรือทาง everbal.parliament.go.th

                                                           ๓. การแจ้งนัดประชุมและการเผยแพร่เอกสารการประชุมได้ดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๑

                                                              การนัดประชุมได้แจ้งให้สมาชิกทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว และท่านสมาชิกสามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ โดยการสแกน QR Code หรือทาง www.parliament.go.th


                                                           สำนักการประชุม
                                                           กลุ่มงานระเบียบวาระ
                                                           โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
                                                           www.parliament.go.th