ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ผลการพิจารณา
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔
  • (๑) กระทู้ถาม
   • ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา  ผลการพิจารณา
    • ๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป
     • ๑.๒.๑ กระทู้ถามที่ ๕๓๐ เรื่อง การติดประกาศภาพบุคคลที่มีหมายจับที่ทางราชการต้องการตัว  ผลการพิจารณา
      (นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
      ถาม นายกรัฐมนตรี
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๑.๒.๒ กระทู้ถามที่ ๕๓๑ เรื่อง การติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคของพี่น้องประชาชนสัตหีบจากการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเฉพาะการให้บริการไฟฟ้า การก่อสร้างถนน
       การให้บริการประปา การแก้ไขปัญหาขยะ รวมถึงแนวทางการกระจายรายได้ให้กับประชาชนสัตหีบ
        ผลการพิจารณา
       (นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
       ถาม นายกรัฐมนตรี
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๑.๒.๓ กระทู้ถามที่ ๕๓๒ เรื่อง ปัญหาความรับผิดชอบดูแลไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท  ผลการพิจารณา
        (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
        ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
        ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ
        • ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๕๔ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือให้มีไฟฟ้าใช้ใน
         พื้นที่นอกเขตชุมชนเมือง
         (นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
         ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๕๕ เรื่อง ความคืบหน้าการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยา
          แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต รายนายศรัทธา แซ่ด่าน
          (นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
          ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๕๖ เรื่อง การพิจารณาจัดตั้งสำนักงานที่ดินใน
           พื้นที่อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
           (นายคุณากร ปรีชาชนะชัย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
           ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๕๗ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
            (นายคุณากร ปรีชาชนะชัย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
            ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๑.๓.๕ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๕๘ เรื่อง แนวทางการแก้ไข พัฒนา ส่งเสริม
             ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
             (นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
             ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๑.๓.๖ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๕๙ เรื่อง การดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงท่อคอนกรีตลอดเหลี่ยมใต้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๙๔ เส้นทางระหว่าง
              บ้านห้วยกระบอก – ลูกแก หมู่ที่ ๙ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
              (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
              ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
              ดาวน์โหลดเอกสาร
            • เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน  ผลการพิจารณา
             • ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีดำเนินการตามที่สภามีมติในการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับความเห็นของประชาชน
              ต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
              (นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เป็นผู้เสนอ)
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีดำเนินการตามที่สภามีมติในการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับความเห็นของประชาชน
               ต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
                ผลการพิจารณา
               (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เป็นผู้เสนอ)
               (เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วนที่ ๑ – ๒
               เป็นญัตติด่วน ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕๔ (๑)
               เพื่อลงมติต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๗
               (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕)
               ดาวน์โหลดเอกสาร
              • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
               • ๒.๑ รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน ๒ เรื่อง
                • (๑) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • (๒) รายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • (๓) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • (๔) รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และรายงานสถานการณ์การทุจริตประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ผลการพิจารณา
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • ๒.๒ รับทราบเรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการและคณะกรรมการขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา ตามข้อบังคับการประชุม
                    สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๖ วรรคสอง และตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ จำนวน ๕ คณะ
                    • (๑) คณะกรรมาธิการการศึกษา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษากลุ่มญัตติ จำนวน ๒ เรื่อง  ผลการพิจารณา
                     • (๑.๑) กลุ่มญัตติเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ออกไปอีก ๙๐ วัน
                      นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • (๑.๒) กลุ่มญัตติเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและผลกระทบจากการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ผลการพิจารณา
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • (๒) คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายเวลาการพิจารณา
                       เรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
                       แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ (เรื่องร้องเรียนที่ ๑๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน
                       นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
                        ผลการพิจารณา
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • (๓) คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ
                        แนวทางในการส่งเสริม แก้ไขปัญหา และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย
                        ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
                         ผลการพิจารณา
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • (๔) คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพื้นที่ภาคใต้ออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕  ผลการพิจารณา
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • (๕) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมัน
                          อย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว
                          ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • ๒.๓ รับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
                          ร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๒ ฉบับ
                          • (๑) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                           • (๒) ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....
                            (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับ
                            การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒๗ วรรคสอง ประกอบข้อ ๑๐๕ วรรคสี่)
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                           • ๒.๔ รับทราบสรุปผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ปัญหาการถ่ายโอน
                            ถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร
                            (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับ
                            การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ วรรคสี่)
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • ๒.๕ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • ๒.๖ รับทราบรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ ๑๑-๑๓/๒๕๖๕
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • ๒.๗ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • ๒.๘ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ และรายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔
                                (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๕ - ๒.๘ ค้างมาจากการประชุม
                                สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
                                2.31 เล่ม 2 กตป
                                2.35 กสทช.
                                • ๒.๙ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ สภาองค์กรของผู้บริโภค
                                 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๒
                                 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                 • ๒.๑๐ รับทราบรายงานตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจำปี ๒๕๖๔
                                  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๖
                                  (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)
                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                  • ๒.๑๑ รับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                   • ๒.๑๒ รับทราบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                    • ๒.๑๓ รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ ๑๕ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕)
                                     (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๑๑ - ๒.๑๓ ค้างมาจากการประชุม
                                     สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                     วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)
                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                     • ๒.๑๔ รับทราบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                      • ๒.๑๕ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๔ กองทุนการออมแห่งชาติ
                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                       • ๒.๑๖ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                        • ๒.๑๗ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๔ ศาลรัฐธรรมนูญ
                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                         • ๒.๑๘ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน
                                          สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                         • (๓) รับรองรายงานการประชุม
                                          (ไม่มี)
                                          • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
                                           • ๔.๑ รายงานการศึกษา เรื่อง เทคโนโลยี ๕G
                                            ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                            • ๔.๒ รายงานการศึกษา เรื่อง การเกษตรยุคใหม่ของประเทศไทย The Next Generation Farming of Thailand
                                             ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                             • ๔.๓ รายงานการศึกษา เรื่อง การศึกษา TELEMEDICINE ในประเทศไทย
                                              ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                              (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๑ – ๔.๓ ค้างมาจากการประชุม
                                              สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                                              วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                              • ๔.๔ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่
                                               ซึ่งคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                               (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓
                                               (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕)
                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                               • ๔.๕ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบของประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์ จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งมาตรการทวงคืนผืนป่าของภาครัฐ
                                                ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                • ๔.๖ รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
                                                 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                 • ๔.๗ รายงานผลการพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่
                                                  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                  • ๔.๘ รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ
                                                   ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                   • ๔.๙ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาปรับปรุง แก้ไข กฎหมายด้านความมั่นคง
                                                    ซึ่งคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                    • ๔.๑๐ รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษาและแก้ไขปัญหารถรับจ้างสาธารณะ
                                                     ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                     (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๕ – ๔.๑๐ ค้างมาจากการประชุม
                                                     สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                                     วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                     • ๔.๑๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                      ซึ่งคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                      • ๔.๑๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
                                                       ซึ่งคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                       • ๔.๑๓ รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การจัดตั้งกระทรวงการข้าว
                                                        ซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว
                                                        (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๑๑ – ๔.๑๓ ค้างมาจากการประชุม
                                                        สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                                        วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                        • ๔.๑๔ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ
                                                         ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                         (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๐
                                                         (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                         • ๔.๑๕ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การคมนาคมขนส่งทางน้ำ
                                                          ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                          (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๒
                                                          (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                          • ๔.๑๖ รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ
                                                           ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                           • ๔.๑๗ รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                            ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                            • ๔.๑๘ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการข้อมูลประวัติอาชญากรรม
                                                             ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                             • ๔.๑๙ รายงานการพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง True กับ DTAC และการค้าปลีก – ค้าส่ง
                                                              (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๑๖ - ๔.๑๙ ค้างมาจากการประชุม
                                                              สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                                              วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)
                                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                              • ๔.๒๐ รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) การจัดเก็บรายได้และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมาย และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์
                                                               ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                               (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๑
                                                               (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)
                                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                               • ๔.๒๑ รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ
                                                                ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                                (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๓
                                                                (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕)
                                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                • ๔.๒๒ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การวางแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการจราจรและขนส่ง
                                                                 ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                                 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๕
                                                                 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕)
                                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                 • ๔.๒๓ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง พิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตาม
                                                                  พระราชกำหนด ๓ ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
                                                                  ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
                                                                  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                  • ๔.๒๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การตรวจสอบปัญหาการละเลยหรือล่าช้า
                                                                   ในการดำเนินคดีกับผู้ถูกคุมขังโดยศาลในคดีอื่น
                                                                   ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                  • เรื่องด่วน
                                                                   • ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงในข้อบกพร่องการกำหนดเส้นทางเสด็จ และการถวายความปลอดภัย ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
                                                                    (พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ และนางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา เป็นผู้เสนอ)
                                                                    (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
                                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                    • ๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริงในการสลายการชุมนุม ยุทธภัณฑ์และขั้นตอนสลายการชุมนุมเป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล ซึ่งการชุมนุมโดยสงบ สันติ และปราศจากอาวุธ ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
                                                                     (นายชลน่าน ศรีแก้ว เป็นผู้เสนอ)
                                                                     (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓)
                                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                     • ๓. ญัตติด่วน เรื่อง ให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๐ (๒) ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔๘
                                                                      (นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นผู้เสนอ)
                                                                      (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)
                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                      • ๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างเส้นทางใหม่จากสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๓ จังหวัดนครพนม ไปยังกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา) โดยการขุดเจาะอุโมงค์ลอดเทือกเขาภูพานที่จังหวัดกาฬสินธุ์ – สกลนคร
                                                                       (นายนิยม เวชกามา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                       • ๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่ล้นเกินและขัดต่อหลักนิติธรรมต่อผู้ต้องขังทางการเมือง
                                                                        (นายชลน่าน ศรีแก้ว เป็นผู้เสนอ)
                                                                        (เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๔ – ๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                                                                        ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
                                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                        • ๖. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมพิเศษ (อุโมงค์ลอดเทือกเขาภูพาน) จากสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๓ จังหวัดนครพนม ไปยังกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
                                                                         (นายศุภชัย โพธิ์สุ เป็นผู้เสนอ)
                                                                         (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๒
                                                                         (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔)
                                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                         • ๗. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบิดเบือนกฎหมายของเจ้าพนักงานในตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเพื่อกลั่นแกล้งต่อผู้ชุมนุมและผู้แสดงความคิดเห็นทางการเมือง
                                                                          (นายรังสิมันต์ โรม เป็นผู้เสนอ)
                                                                          (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๗
                                                                          (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔)
                                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                          • ๘. ญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ เชื่อมต่อจากทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ (มอเตอร์เวย์โคราช) ไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๓ จังหวัดนครพนม ผ่านกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม)
                                                                           (นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                           (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓
                                                                           (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕)
                                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                          • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
                                                                           • ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาเส้นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
                                                                            (นายกรณ์ จาติกวณิช และนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู เป็นผู้เสนอ)
                                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                            • ๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบเพื่อจำหน่ายใบยาสูบ และเพื่อการนำไปสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
                                                                             (นายนิยม เวชกามา เป็นผู้เสนอ)
                                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                             • ๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตต่อเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบและอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทย
                                                                              (นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                              • ๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่ยาสูบและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น
                                                                               (นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เป็นผู้เสนอ)
                                                                               (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑ - ๕.๔ พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                                                                               ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
                                                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                               • ๕.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาคดีเงินทอนวัด เพื่อขอความเป็นธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชน
                                                                                (นายนิยม เวชกามา และนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                • ๕.๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์)
                                                                                 สายเพชรบุรี - สุไหงโก-ลก
                                                                                 (นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                 • ๕.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องระบบการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ค้าสลากรายย่อย
                                                                                  (นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                  • ๕.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
                                                                                   (นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ เป็นผู้เสนอ)
                                                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                   • ๕.๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขนส่งและจัดเก็บสินค้าของท่าเรือ
                                                                                    (นางสาวรังสิมา รอดรัศมี เป็นผู้เสนอ)
                                                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                    • ๕.๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการมูลสุกรและน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
                                                                                     (นางสาวรังสิมา รอดรัศมี เป็นผู้เสนอ)
                                                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                     • ๕.๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสุรา สุราพื้นบ้าน และคราฟท์เบียร์
                                                                                      (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                      • ๕.๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าเสีย
                                                                                       (นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                       • ๕.๑๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัด
                                                                                        (นางนาที รัชกิจประการ เป็นผู้เสนอ)
                                                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                        • ๕.๑๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการโอนท่าอากาศยานกระบี่ไปสังกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เพื่อยกระดับให้มีความก้าวหน้าและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
                                                                                         (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                                                         (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๕ - ๕.๑๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                                                                                         ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒)
                                                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                         • ๕.๑๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาหาบเร่ แผงลอย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
                                                                                          (นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                                          (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๓
                                                                                          (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒)
                                                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                          • ๕.๑๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่ ๒ ของประเทศไทย
                                                                                           (นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ)
                                                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                           • ๕.๑๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
                                                                                            (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ เป็นผู้เสนอ)
                                                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร