ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๐:๐๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
    หมายเหตุ :
    -