ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  (ถ้ามี)
  • (๒) รับรองรายงานการประชุม
   (ไม่มี)
   • (๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
    (ไม่มี)
    • เรื่องด่วน
     • - ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
      (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๙ และยกเลิกมาตรา ๒๗๒)
      (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
      (ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔
      (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖)
      ดาวน์โหลดเอกสาร
     • (๔) เรื่องที่ค้างพิจารณา
      (ไม่มี)
      • (๕) เรื่องที่เสนอใหม่
       (ไม่มี)
       • (๖) เรื่องอื่นๆ
        (ถ้ามี)
        หมายเหตุ :

        เอกสารประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ โดยสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้ โดยการสแกน QR code  หรือทาง www.parliament.go.th    

        สำนักการประชุม
        กลุ่มงานระเบียบวาระ
        โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
        www.parliament.go.th