ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
  (ถ้ามี)
  • (๒) รับรองรายงานการประชุม
   (ไม่มี)
   • (๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
    • ๓.๑ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
     ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
     (พิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     • ๓.๒ ร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
      ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
      (ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๓.๓ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
       ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
       ดาวน์โหลดเอกสาร
      • เรื่องด่วน
       (ถ้ามี)
       • (๔) เรื่องที่ค้างพิจารณา
        (ไม่มี)
        • (๕) เรื่องที่เสนอใหม่
         (ไม่มี)
         • (๖) เรื่องอื่นๆ
          (ถ้ามี)
          หมายเหตุ :

          เอกสารประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ โดยท่านสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้ โดยการสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุม หรือทาง www.parliament.go.th

          สำนักการประชุม
          กลุ่มงานระเบียบวาระ
          โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
          www.parliament.go.th