ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๓๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • (๑) กระทู้ถาม
  (ไม่มี)
  • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
   (ถ้ามี)
   • (๓) รับรองรายงานการประชุม
    (ไม่มี)
    • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
     (ไม่มี)
     • เรื่องด่วน  ผลการพิจารณา
      • - ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๒  ผลการพิจารณา
       (นายชัยธวัช ตุลาธน กับคณะ จำนวน ๙๘ คน เป็นผู้เสนอ)
       ดาวน์โหลดเอกสาร
      • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
       (ไม่มี)
       • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
        (ไม่มี)
        • (๗) เรื่องอื่นๆ
         (ถ้ามี)
         หมายเหตุ :

            การแจ้งนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับฯข้อ ๒๑ สมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมได้ โดยการสแกน QR code หรือทาง www.parliament.go.th

         สำนักการประชุม
         กลุ่มงานระเบียบวาระ
         โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
         www.parliament.go.th