ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม
   (ไม่มี)
   • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
    (ถ้ามี)
    • (๓) รับรองรายงานการประชุม
     (ไม่มี)
     • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
      • - ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
       ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
       ดาวน์โหลดเอกสาร
      • เรื่องด่วน
       • ๑. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
        (นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๙๒,๙๗๘ คน เป็นผู้เสนอ)
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๒. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
         (นายเจริญ เจริญชัย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๙๔๒ คน เป็นผู้เสนอ)
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๓. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
          (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
          (เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑ - ๓ เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ และได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑๘ และค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗)
          ดาวน์โหลดเอกสาร
         • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
          • ๕.๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
           (นายอภิชาติ ศิริสุนทร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
           (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖)
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๕.๒ ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
            (นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
            (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗)
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๕.๓ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
             (นายอดิศร เพียงเกษ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๕.๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
              (นายณัฐวุฒิ บัวประทุม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
              (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก และเยาวชน)
              (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓ - ๕.๔ เลื่อนตามที่ที่ประชุมเห็นชอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗)
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๕.๕ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
               (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
               (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และสตรี)
               ดาวน์โหลดเอกสาร
               • ๕.๖ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                (นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                • ๕.๗ ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                 (เรืออากาศโท ธนเดช เพ็งสุข กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • ๕.๘ ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                  (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • ๕.๙ ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                   (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • ๕.๑๐ ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                    (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๕.๑๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                     (นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                     (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๕ - ๕.๑๑ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗)
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • ๕.๑๒ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ....
                      (นายรังสิมันต์ โรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • ๕.๑๓ ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทำความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง พ.ศ. ....
                       (นายชัยธวัช ตุลาธน กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๕.๑๔ ร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                        (นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                        (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๒ - ๕.๑๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗)
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • ๕.๑๕ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                         (นายเอกราช อุดมอำนวย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                         (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • ๕.๑๖ ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                          (นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • ๕.๑๗ ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ....
                           (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                           • ๕.๑๘ ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข พ.ศ. ....
                            (นายปรีดา บุญเพลิง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                            (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๖ - ๕.๑๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗)
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • ๕.๑๙ ร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ....
                             (นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                             (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗)
                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
                             • ๖.๑ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
                              (นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • ๖.๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                               (นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • ๖.๓ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                (รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • (๗) เรื่องอื่นๆ
                                (ถ้ามี)
                                หมายเหตุ :

                                ๑. การปรึกษาหารือ

                                   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือ ให้ยื่นแบบการแจ้งความจำนงขอปรึกษาหารือฯ กับเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๕๐ นาฬิกา โดยจะเริ่มปรึกษาหารือตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

                                ๒. การแจ้งนัดประชุมและการเผยแพร่เอกสารการประชุมได้ดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๑

                                   การนัดประชุมได้แจ้งให้สมาชิกทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว และท่านสมาชิกสามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ โดยการสแกน QR Code หรือทาง www.parliament.go.th

                                สำนักการประชุม
                                กลุ่มงานระเบียบวาระ
                                โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
                                www.parliament.go.th