ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
  • ๑.๑ รับทราบพระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุม
   สามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๗
    ผลการพิจารณา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   • ๑.๒ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กฎหมาย
    ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา
    วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
     ผลการพิจารณา
    ดาวน์โหลดเอกสาร
    • ๑.๓ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอ
     เชิงนโยบายการจัดการศึกษารูปแบบ Fast Track สำหรับบุคคลที่มีสมรรถนะสูง
     ของคณะกรรมาธิการการศึกษา
      ผลการพิจารณา
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     • ๑.๔ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การวิจัย
      ทางคลินิกและการจัดการข้อมูลการใช้สมุนไพรในคน ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา
      วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
       ผลการพิจารณา
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๑.๕ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทาง
       ส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
       ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
        ผลการพิจารณา
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๑.๖ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอ
        เชิงนโยบายการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ เพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษา
        ตามอัธยาศัย ของคณะกรรมาธิการการศึกษา
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๑.๗ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ เรื่อง  ผลการพิจารณา
         - พลเอก วัฒนา สรรพานิช ลาออกจากสมาชิกตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ทำให้ปัจจุบันมีสมาซิกวุฒิสภา จำนวน ๒๔๖ คน
         ดังนั้น ในการประชุมวุฒิสภาจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ หรือตั้งแต่ ๑๒๓ คน ขึ้นไปจึงจะเป็นองค์ประชุม
        • (๒) รับรองรายงานการประชุม
         (ไม่มี)
         • (๓) กระทู้ถาม
          • ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
           • ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการหน่วยบริการปฐมภูมิของ สอน./รพ.สต.
            ที่ถ่ายโอนภารกิจจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
            นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม
            ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
             ผลการพิจารณา
            ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา
            • ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ติดตามผลการดำเนินการตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
             ทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ และการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center : AOC)
             พลตำรวจตรี พิสิษฐ์ เปาอินทร์ เป็นผู้ตั้งถาม
             ถามนายกรัฐมนตรี
              ผลการพิจารณา
             • ๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การต่ออายุโรงไฟฟ้าชีวมวล “เรื่องราคาที่กำหนด ๒.๒๘ แล้วขาดทุน”
              นางสาวภัทรภร วรามิตร เป็นผู้ตั้งถาม
              ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
               ผลการพิจารณา
              • ๓.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง เศรษฐกิจตกต่ำประชาชนยากลำบาก
               นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม
               ถามนายกรัฐมนตรี
                ผลการพิจารณา
             • เรื่องด่วน
              • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
               • ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ
                บัญชีของหน่วยรับตรวจ โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
                ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแล้ว
                 ผลการพิจารณา
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                • ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง
                 พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                 ซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว
                  ผลการพิจารณา
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
                 (ไม่มี)
                 • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
                  • - ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาตรวจสอบ
                   การเลือกสมาชิกวุฒิสภา
                   นายสมชาย แสวงการ เป็นผู้เสนอ
                    ผลการพิจารณา
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • (๗) เรื่องอื่นๆ
                   • - ตั้งกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
                    และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                     ผลการพิจารณา
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                   หมายเหตุ :

                   ๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาให้แสดงความประสงค์ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาต่อที่ประชุมวุฒิสภาระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จุดรับกระทู้ถามด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา
                   ๒. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

                   สำนักการประชุม
                   กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
                   โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
                   https://www.senate.go.th