ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
หมายเหตุ :

1. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงค์ต่อประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาผู้ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมวุฒิสภาล่วงหน้าพร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ ณ จุดรับแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ตั้งแต่เวลา 08.15 นาฬิกา จนครบจำนวน 10 คน หรือเมื่อถึงเวลา 08.45 นาฬิกา

2. เอกสารรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 16 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565) ตามระเบียบวาระเรื่องด่วน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดส่งให้สมาชิกพิจารณาศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้สมาชิกนำเอกสารดังกล่าวมาใช้ในที่ประชุมวุฒิสภาด้วย

3. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

สำนักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
โทรสาร