ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๑๐:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  • ๑.๑ รับทราบรายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   • ๑.๒ รับทราบรายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
    ดาวน์โหลดเอกสาร
    • ๑.๓ รับทราบคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ (เรื่องพิจารณาที่ ต. ๒๔/๒๕๖๖)  ผลการพิจารณา
    • (๒) รับรองรายงานการประชุม
     (ไม่มี)
     • (๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
      (ไม่มี)
      • เรื่องด่วน
       • ๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ผลการพิจารณา
        • ๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (ยกเลิกมาตรา ๒๗๒)
         (นายชัยธวัช ตุลาธน กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
         (เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑ - ๒ ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖)
         ดาวน์โหลดเอกสาร
        • (๔) เรื่องที่ค้างพิจารณา
         (ไม่มี)
         • (๕) เรื่องที่เสนอใหม่
          (ไม่มี)
          • (๖) เรื่องอื่นๆ
           (ถ้ามี)
           หมายเหตุ :

           เอกสารประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ โดยสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้โดยการสแกน QR code หรือทาง www.parliament.go.th

           สำนักการประชุม
           กลุ่มงานระเบียบวาระ
           โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
           www.parliament.go.th