ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
  • - รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) ของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ผลการพิจารณา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ๒. รับรองรายงานการประชุม
   (ไม่มี)
   • (๓) กระทู้ถาม
    • ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
     • ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการรองรับต่อการขึ้นของระดับน้ำทะเล และการวางแผนพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างรองรับ
      นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เป็นผู้ตั้งถาม
      ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖)
       ผลการพิจารณา
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าโครงการขยายทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ช่วงอำเภอทองผาภูมิ - อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
       ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ เป็นผู้ตั้งถาม
       ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
       (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖)
        ผลการพิจารณา
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางเชาวน์ปัญญา (ไอคิว) ของคนไทย
        นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม
        ถามนายกรัฐมนตรี
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา (ถ้ามี)
        • ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงบวชและจัดตั้งศูนย์กฎหมายเพื่อคณะสงฆ์
         (พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)
          ผลการพิจารณา
       • เรื่องด่วน
        • - ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
         (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕)
          ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
         • - รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กฎหมายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
          ซึ่งคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว
           ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
          (ไม่มี)
          • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
           • - รายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
            (ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑)
             ผลการพิจารณา
            ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๗. เรื่องอื่นๆ  ผลการพิจารณา
            (ถ้ามี)
            หมายเหตุ :

            1. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาให้แสดงความประสงค์ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวันประชุมที่มีวาระการพิจารณากระทู้ถามเป็นหนังสือระหว่างเวลา 08.30 - 09.00 นาฬิกา ณ จุดรับกระทู้ถาม
            ด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา

            2. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

            สำนักการประชุม
            กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
            โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
            โทรสาร